همکاریبامحققان هوافضادراجرایطرح «کاداستر»

Shahrara Institute - - کلیـــــک -

نایب رئیس مجلس شــورای اسلامی گفت : « بـرای به نتیجه رساندن طرح پایش، تعیین کاربری و سنددارکردن زمین های کشاورزی، موسوم به طرح « کاداستر » ، از محققان حوزۀ هوافضا کمک خواهیم گرفت.». به گـزارش « مهر » ، مسعود پزشکیان ضمن بازدید از نمایشگاه دستاوردهای فضایی پژوهشگاه فضایی ایران گفت: « دســتــاوردهــای فضایی می تواند تحولی در زمینۀ اشتغال زایی ایجاد کند و چشم اندازی که برای این مهم تعریف شـده، بیانگر آن اسـت که در آیــنــده، نــوع مشاغل تغییر کــرده و به سمت ا لکترو نیکی شد ن پیش میرود.». وی اظـهـار داشـــت : « حـــوزۀ فضایی افــزون بــر ایـجـاد اشتغال در کشور، می تواند هزینه های صنایع مختلف را کاهش دهد که قابلیت درآمدزایی هم دارد. تولید کار و اشتغال، می تواند وابستگی کشور را به خــارج کاهش دهد.». وی بــا اشــاره بــه عــزم مجلس بــرای به نتیجه رساندن طرح « کاداستر » ، تأکید کرد: «هماکنون در تلاش هستیم که این طرح و سیستم دادههای فردی را ازطریق همکاری با محققان حوزۀ هوافضا به سرانجام برسانیم.».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.