ساختبرچسب تعییناصالتمحصولات

Shahrara Institute - - کلیـــــک -

مــــحــــقــــقــــان کـــشـــورمـــان بـا اســــتــــفــــاده از پلیمرها و فناوری نــانــو بـرچـسـب هـای هوشمندی را عرضه کـردنـد کـه در جلوگیری از قــاچــاق کــالا و تعیین اصالت محصولات کاربرد دارد. بــه گـــزارش « ایــســنــا » ، سیدعلی محمدی، مجری این پـروژه، گفت: « در این مطالعات، نانوکامپوزیتی با یک سری خواص ویژه تولید کردیم که در دستۀ پلیمرهای هوشمند قــرار می گیرند و به دلیل خـواص منحصر به فردی که دارنـد، می توان در کــاربــردهــای خـــاص از آن هــا بهرهبرداری کرد.». وی با تأکید بر اینکه از این پلیمرها در تولید «برچسبهای امنیتی اصالت کالا» استفاده شد، اظهار کرد: «آرم، لوگو و یا هر طرحی که مدنظر باشد، در این برچسب بهصورت نهفته باقی میماند؛ بهگونهای که مصرفکنندۀ نـهـایـی چـیـزی از آرم یــا طـــرح را نمی بیند، ولـی با اعمال محرکی مانند حرارت یکفندک، طرح درون برچسب به صورت برجسته نمایان میشود.». مجری طرح ابراز امیدواری کرد که این محصول با همکاری دولت و سایر دستگاهها توسعه داده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.