ساماندهی تعرفۀ اینترنت

Shahrara Institute - - کلیـــــک -

وزیـر ارتباطات گفت : « سامان دهی تعرفۀ اینترنت در حوزۀ ثابت و همراه جزو برنامه های وزارت است و طبیعتاً در ۱۰۰روز اول اجــرایــی خواهد شد.». بــه گــــزارش « مــهــر » ، محمدجواد آذری جهرمی، وزیــر ارتباطات، در حاشیۀ نشست هیئت دولت دربـارۀ تعرفه های اینترنتی تلفن های همراه و ثابت، گفت : « ایــن طـرح کماکان در کمیسیونی متشکل از نمایندۀ دستگاه ها در جریان است و کاهش هزینه ها و خروج بسته های اینترنتی از حالت حجمی ازجمله محورهای این طرح است.». وزیر ارتباطات و فناوری با بیان اینکه فکر میکنم در جلسۀ بعدی کمیسیون، مــا بـــرای تصمیم نـهـایـی مـشـورت کنیم، خاطرنشان کـرد : « با توجه به اخـتـلافنـظـراتـی کــه وجـــود دارد، جزئیات آن پس از تصویب نهایی اعلام خواهد شد، اما اصل بحث این است که وحدت نظری دررابطه با کاهش هزینه ها و خــارج شــدن بسته های اینترنت از حـالـت حجمی وجــود دارد.».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.