ژاکتی باگرمایشهوشمند

Shahrara Institute - - کلیـــــک -

شـــایـــد لـبـاسـی کـه بتواند دمـای مــوردنــظــر شما را تـأمـیـن کند، رؤیایی به نظر برسد، امـا به تازگی ژاکت جدیدی به نام Kinesix روانۀ بــازار شده که مجهز به حسگرهای پیشرفتهای است و میتواند با بررسی دمای محیط بیرون از لباس، دمای لباس را بهطور خودکار تنظیم کند. منابع تولید گرمای این لباس در جلو، پشت و آستین ها تعبیه شده اند. فعالسازی منابع تولید گرما ازطریق بلوتوث و بهصورت تکی یا گروهی و با استفاده از یکبرنامۀ هوشمندِ همراه ممکن است. برنامۀ یادشده در حالت دستی به کاربر امکان می دهد که هریک از منابع گرمایی را دقیقاً در سطح مدنظرشان تنظیم کند. در حالت خودکار، گرم کردن لباس بدون نیاز به دخالت انسان صورت می گیرد و حسگرهای گرمایی، خود وظیفۀ صـدور فرمان گرم کردن را برعهده میگیرند. این لباس دربرابر نفوذ آب و وزش باد عایق است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.