عبوریکسیارکسرگردان از کنار زمین

Shahrara Institute - - کلیـــــک -

آسمان آن قدرها هـــم کـــه بـهنـظـر مـی رسـد، محیط آرامـــشبـــخـــش و کمخطری برای سیارۀ ما و ساکنانش نیست. فضا مملو از اجرام آسمانیای است که برخورد هرکدام از آن ها با زمین میتواند حیات کرۀ خاکی ما را تهدید و حتی ازبین ببرد. در همین زمینه، گزارش ها از عبور خطرناک سیارک سرگردانی به نام ‪TC4/ 2012‬ از نزدیکی زمین خبر میدهد. این سیارک امروز در فاصلۀ نزدیکی با زمین قرار خواهد گرفت. بـــه گــــــزارش «اســـپـــیـــس»، در گزارشهای «ناسا» اعلام شده است که این سیارک، ۱۳متر قطر دارد و از فاصلۀ 5۰هـزار و ۳۸۰کیلومتری زمین میگذرد. طبق این گزارشها زمان دقیق گذر این سیاره از کنار زمین امروز ساعت ‪۹: ۱۲‬ دقیقۀ صبح به وقـت ایـران است؛ البته امکان برخورد آن با زمین خیلی کم است، ولی نمی توان این اتفاق را به صورت دقیق پیش بینی کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.