دستگیرییکشیاد حینازدواجصوری

Shahrara Institute - - آخـر خــط -

ابوعطا-

عــامــل کــلاهــبــرداری از شهروندان سراسر کشور توسط پلیس فتای خـراسـان رضــوی شناسایی و دستگیر شد. به گزارش شهرآرا، رئیس پلیس فتای خراسان رضــوی گفت : « بـا توجه به دریافت گزارشی از پلیس فتای یزد مبنی بر فرار متهمی که، با 60 شاکی در پرونده و وثیقۀ 3 میلیارد تومانی، فعالیت مجرمانۀ خــود در فضای سایبر را از سر گرفته بـود، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتای استان خراسان رضوی قرار گرفت .». سرهنگ جــواد جهانشیری افــزود: «کارشناسان پلیس فتا، پس از بررسی و اقــدامــات فنی پیرامون موضوع، متوجه شدند مجرم متواری به سمت مشهد گریخته و، باتوجه به شگرد وی، کــه عـضـویـت در سـایـت هـای همسر یابی و فریب زنــان و دختران بــود، ادامـــۀ فعالیت کلاهبردارانۀ خود را در مشهد در پیش گرفته است و، با همین روش، بــرای رسیدن به اهــداف سـوء و مجرمانۀ خـود تلاش میکند .». رئیس پلیس فتای خراسان رضوی ادامه داد : « با توجه به تلاش تیمی از کارشناسان پلیس فتا، متهم، در حین ارتکاب جرم و در حال اغفال یکی از بـانـوان مشهدی و اقــدام بــرای عقد موقت، شناسایی و دستگیر شد .». وی دربــارۀ دستگیری متهم گفت: « متهم ۲9ساله، که دارای همسر و دو فرزند در استان یزد بـود، با دیدن شواهد، جرم خود را پذیرفت و طمع و زیاده خواهی و سهولت در ارتکاب جـرم را علت و انگیزۀ فعل مجرمانۀ خــود دانــســت. او، بــا عضویت در سایت های همسریابی و اغفال زنان و دخـتـران با معرفی خـود به عنوان فردی موجه که قصد انتخاب شریک زندگی خویش را دارد، به افراد نزدیک می شد و، در مرحلۀ بعدی نقشه اش، با این عنوان که بـرای رفع مشکل یا سرمایه گذاری به مبالغی پـول نیاز دارد، از زنـان و بانوان کلاهبرداری می کرد . » . جهانشیری ادامــه داد: « با توجه به بررسی ابعاد این پرونده، تاکنون 13 شاکی از داخـل و خارج استان شناسایی شده اند و، با توجه بــه شــواهــد مــوجــود، ایـــن پــرونــده شــکــات بیشتری خــواهــد داشــت که در دسـت بررسی اسـت امـا مبلغ کلاهبرداری شده از افـراد موردنظر جمعاً 450 میلیون ریال بـرآورد شده است .».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.