سرانهفضایآموزشی درخراسانرضوی کمترازمیانگین کشوری

Shahrara Institute - - الصفحة الأولى -

استاندار خـراسـان رضــوی سرانه فضای آموزشی هر دانشآموز در استان را 5 / 4 متر مربع ذکر کرد و گفت: میانگین کشوری همین شاخص 2/ 5 متر مربع اسـت. لذا می بایست با همت خیران و دستگاه های مسئول در ایــن حـــوزه، شـاهـد ارتـقـای مکان های آمـوزشـی در خـراسـان رضوی باشیم. به گزارش ایرنا، علیرضا رشیدیان به بررسی مـوضـوع واگــــذاری بخشی از فضاهای آمـوزشـی بلااستفاده بـه فضای تجاری اشاره کرد و افـزود: هدف اصلی این طرح کمک بـه آمـــوزش و پـــرورش بــرای انجام مأموریت آموزشی و ارتقای سرانه لازم برای خدمت مناسبتر به دانشآموزان است. وی همچنین پوشش تحصیلی کودکان را واجب، تکلیف قانون و امری ملی - مذهبی توصیف کرد و گفت: تأمین امکان تحصیل بـرای کودکان از وظایف حاکمیت است. طبق بـررسـی آمـــوزش و پـــرورش، هزینه تحصیل هر دانـش آمـوز 400 هـزار تومان اســت. لـذا ننگ بزرگی اسـت که کودکان مــا بـــرای 400 هـــزار تــومــان از تحصیل باز بمانند. وی خطاب به مسئولان آمـوزش و پرورش تأکید کرد: هر دانش آموزی که در استان به دلیل مسائل مالی از تحصیل بازمانده است، اعلام کنید تا از طریق جذب حمایت سازمان های امــدادی، هیچ دانش آموزی به علت هزینه 400 هزار تومانی از تحصیل بازنماند. رشیدیان درباره ازدواج کودکان و دخترانی که کمتر از 15ســال سن دارنــد نیز گفت: برخی از ایـن دختران چند سـال در عقد میمانند امــا بــه محض اینکه بــه عقد درمیآیند، آموزش و پرورش از تحصیل آنها در مدارس جلوگیری میکند. دراینباره باید چاره اندیشید. وی بر اینکه نباید از ادامه تحصیل دختران به علت ازدواج جلوگیری شود تأکید کرد و افــزود: همان طور که ازدواج زودهنگام مشکل است، ازدواج دیرهنگام نیز مشکل است. در هر دو مـورد، باید چاره اندیشید و بـا مداخله هوشمندانه، آسیبهای اجتماعی حـوزه هـای مختلف را کاهش داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.