داستان دنبالهدار پروژههای ناتمام

Shahrara Institute - - حرف مردم -

خسروی-

شـهـرونـد خـبـرنـگـار امــــروز گفته اســت : « نـزدیـک سه سال اسـت که از مسئولان شهرداری منطقه 2 تقاضا کرده ایم پیاده روهای مطهری شمالی را به دلیل وجود ناهمواری های مختلف و در عـذاب بـودن اهالی ترمیم کنند؛ با وجـود این که نظر شهرداری محترم منطقه 2 ایـن اسـت که بیشتر طـول ایـن پـیـاده رو درست شـــده، متأسفانه اصــلاحــات فقط تـا ابـتـدای مطهری 45 اصـلاح انجام و بخش زیــادی از آن نیمه تمام رها شده است . حدود دومـاه می شود که کار را تعطیل کرده اند و با توجه به در پیش بودن زمستان و برف و یخبندان احتمالی، از شهرداری محترم منطقه خواهشمندیم کار را سریع تر تمام کنند . » گلایه هایی که از طــرف مــردم مبنی بر ناتمامماندن عملیات گوناگون عمرانی در مناطق شهری مطرح می شود، شاید برای اهالی رسانه موضوع جدیدی نباشد اما برای شهروندانی که از اتمام یک کار به ظاهر ساده منتفع می شوند و ناتمامماندن آن زحمتی دوچندان بر سر راهشان ایجاد می کند، مهم است که چه زمانی و با چه کیفیتی پروژه به پایان میرسد. ظاهرا این قصه سر دراز دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.