نمیتوانیم بهخاطر یک خانه به کلمعبر برق بدهیم

Shahrara Institute - - حرف مردم -

خالدی -

« روبـــه روی مجتمع مسکونی ما واقعدر جاهدشهر، رحمانیه٢٣، سالخورده یک، مجتمع ثمین، یک زمین وسیع رهاشده قرار دارد و این خیابان اصلا برقکشی نشده و شبها بسیار تاریک است. واقعا از 5عصر به بعد جرئت رفتوآمد نداریم. لطفا رسیدگی کنید. با تشکر . » علیرضا کاشی، مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق مشهد در پاسخ به این شهروند گفت: در موضوع تأمین روشنایی منطقه امامیه و الهیه هیچ مشکلی نـداریـم، به شرط اینکه در آن منطقه ساختوساز صورت بگیرد، مردم ساکن باشند و رفتوآمد وجود داشته باشد. وی ادامه داد: یکی از مشکلات این است که در این منطقه خانه ها بـه صـورت پراکنده از هـم ساخته شـده انـد و نمیتوانیم بهدلیل وجود یک خانه، به همه معابر برق رسانی کنیم، زیرا تأمین روشنایی بر اساس طراحی خاصی انجام شده و علاوه بر آن اعتبار می خواهد. بنابراین مشکل این منطقه، مسئله زمین خالی بوده و اصلا پایه برقی در آنجا ساخته نشده است. وی افزود: اگر پایه برق احداث شده باشد حتما شبکه روشنایی هم برای معابر ایجاد میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.