بررسی چرایی صدورآ م صرایدتفواورتآبرراای پرو دنردهکهایک ممیشابهسدریمیوسیوننماده 100 مشهد بهشرایطملکوابستهاست

Shahrara Institute - - حرف مردم -

خسروی -

«بــا ســلام و خسته نباشید. از زحماتی کـه کمیسیون مــــاده 100 بـرای برخورد با تخلفات ساختمانی میکشد، تشکر می کنیم اما موضوعی که ما را کمی به این کمیسیون بدبین میکند، آرای متفاوتی است که صادر میشود؛ زیرا مواردی بوده که باوجود شرایط مشابه، آرای متفاوتی صادر شده است. اینجا باید بپرسیم، مگر رأی ها بر اساس یک قانون نیست؟ چرا یک ملک متخلف با داشتن شرایط مشابه قلع و دیگری به جریمه نقدی محکوم میشود؟ لطفا این موضوع را برای تنویر افکار عمومی هم که شده، از مسئولان پیگیری کنید. با تشکر.» «به نمایندگی از مردم از کمیسیون ماده 100 بپرسید چرا درباره رأیی که صادر میشود دقت نمی کنند؛ چون نبود دقت لازم در این کار ضررهایی جدی به مردم می رساند. بنابراین از اعضای این کمیسیون خواهش می کنیم دقت لازم را به خرج دهند تا آرای صادره برای پروندههای مشترک متفاوت نباشد. با تشکر از پیگیریهای شما.» شاید اگر به جای متخلف حـوزه ساختمان باشیم که پرونده اش به کمیسیون ماده 100 رفته و طعم رأی های صادره این کمیسیون را چشیده است، درباره رأیهای متفاوت باوجود تخلف یکسان، کمی دچار تردید شویم و این سؤال در ذهنمان ایجاد شود که این اقدام بر چه اساسی شکل می گیرد؟ مگر قانون رسیدگی به تخلف یکی نیست؟ از ایـــن رو و به منظور آگاهی عموم، باید کمی جزئیتر به این مسئله بپردازیم.

لزوم توضیح کمیسیون ماده100 به مردم

سعید پاکسیما، مدیر مهندسی و نـظـارت بر ساختوسازهای شهرداری مشهد دراینباره به شهرآرا میگوید: براساس مسئولیتی که داریم برای تخلفات تشکیل پرونده میدهیم و آن را به کمیسیون ماده100 می فرستیم و در این کمیسیون است که باید به آنها رسیدگی شود. وی ادامــه می دهد: گـاه پیش می آید که مــردم از این کمیسیون به دلیل رأی هــای متفاوت در برابر پرونده های مشابه گلایه می کنند. مسئولان این کمیسیون باید توضیحات لازم را بیان کنند اما بهطور طبیعی هر کاری روند مشخص خود را دارد.

تلاش برای تبعیت از رویه واحد در صدور رأی

احمد الاجه گردی، مدیر کمیسیون های ماده 100 شهرداری مشهد نیز با بیان اینکه اگر پرونده تخلف از نظر مــوارد تعیین شده، کامل باشد به مرحله کمیسیون بندی ارســال می شود، می افزاید: روز جلسه به محض شروع نشست کمیسیون، پرونده ها از سـوی سیستم بهصورت تصادفی بین شعبات آن توزیع می شود؛ به این معنا که پرونده به شعب کمیسیون ارجاع می شود و کمیسیون که متشکل از سه عضو مرکب از نماینده وزارت کشور، یکی از قضات دادگستری و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس است، موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی و برای ادای توضیح در جلسه حاضر شده است، بررسی میکند. این اقدام باتوجهبه لایحه کتبی ذینفع و برحسب نوع تخلف مستند به تبصره های ماده 100 وفق قوانین مربوط و در صورتی که مشکلی برای رسیدگی وجود نداشته باشد، انجام میگیرد و معمولا در همان جلسه برای صدور رأی اقدام میشود.

وحدت رویه در راستای اجرای عدالت اجتماعی

وی درباره صدور آرای متفاوت کمیسیون ماده 100 با وجود شرایط مشابه توضیح می دهد: موضوع وحدت رویه نیز در صدور آرای شعبات کمیسیونهای مــاده 100 یکی از کلیدی ترین مباحثی است که باوجود اینکه شعبات کمیسیون، به لحاظ قانونی استقلال رأی دارنـــد، در راســتــای اجــرای عدالت اجتماعی، موردتوجه جدی اعضای محترم همه شعب کمیسیون قرار دارد و تمام تلاش شعب کمیسیون این است که از رویه واحدی در تصمیمگیری و صدور رأی تبعیت کنند. وی میافزاید: درراستای ارتقای کیفیت آرا و وحدت رویـه در شعب، اقـدامـات مختلفی مانند تدوین و بهروزآوری دستورالعمل نحوه تنظیم و تشکیل پرونده تخلفات ساختمانی با تأکید بر تصویربرداری از تخلف، ارائـه کروکی جرم گذاری، گـزارش وضعیت بافت و مجاوران، شکایت شاکی، سوابق ملک و مالک، تعداد فک پلمبهای ملک، مرحله ساختمانی و مشخصات فیزیکی ملک انجام میشود.

اقداماتی برای ارتقای کیفیت آرای صادره

مدیر کمیسیون های مــاده 100 مشهد با اشـاره به استانداردسازی تخلفات ساختمانی بهمنظور صدور هدفمند و پرهیز از آرای متناقض و صدور رأی متناسب با نوع تخلف، برگزاری مستمر جلسات هم اندیشی بین اعضای کمیسیون مـاده 100 و کدینگ انشای آرای کمیسیون با استناد به مبانی قانونی، حقوقی و فنی با حفظ استقلال استدلالات اعضای کمیسیون در انشای رأیها را از دیگر اقدامات برای ایجاد وحدت رویه در بین شعب کمیسیون ماده100 برمیشمارد. این مقام مسئول، تدوین چارچوب داخلی وحدت رویه برمبنای اصول فنی شهرسازی با حفظ استقلال رأی اعضای کمیسیون ماده100، ارتقای مستمر سیستم نرمافزاری کمیسیون ماده 100 و استفاده از فناوری روز درراستای وحدت رویه در صدور آرای کمیسیون را از اقدامات صورتگرفته بهمنظور ارتقای کیفیت آرای صادره عنوان میکند. الاجه گردی همچنین می افزاید: بازدید و معاینه محلی به منظور تدقیق در صـدور آرای کمیسیون ماده 100 و بررسی املاک همجوار و تأکید بر اجرای تبصره یـک مـــاده 100 مبنی بر حضور نماینده شهرداری برای ارائه توضیحات فنی پرونده و وضعیت املاک مجاور نیز باهدف ارتقای کیفیت آرای صادره مدنظر مسئولان این کمیسیون بوده است.

صدور آرای مشابه امکانپذیر نیست

مدیر کمیسیون های ماده 100 شهر مشهد در پایان می گوید: تخلفات ساختمانی در هر ملک، شرایط و پارامترهای مخصوص به خـود را دارد که حتی در بسیاری از مــوارد نمی توان شرایط را با املاک هم جوارش مقایسه کرد؛ بنابراین با توجه به تنوع عوامل تأثیرگذار بر نحوه تصمیم گیری و تخلفات ساختمانی از قبیل محل وقوع ملک از نظر محدوده و حریم شهر، نوع کاربری، موقعیت ملک نسبت به شبکه ها، مرحله ساختمانی، مشخصات فیزیکی ملک، تراکم ساختمانی، مزاحمت و مشرفیت، استحکام بنا، قرارگیری در حریم مسیل ها و خطوط برق فشار قوی، حریم ساختمانهای خاص، قرارگیری در کاربریهای خدماتی و... انتظار صدور آرای مشابه در همه املاک در راستای رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی امکانپذیر نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.