دست یاری مردم كرمانشاه را بهگرمی میفشاریم

در بیانیه شوراي شهر مشهد تأکید شد

Shahrara Institute - - الصفحة الأولى -

شــورای اسلامی شهر مشهد با صدور بیانیه ای، ضمن هــمــدردی بـا مـردم زلزلهزده غرب کشور، بر ضرورت مشارکت همگان برای خدمت رسانی شایسته به حادثه دیدگان تأکید کرد. به گــزارش شـهـرآرا، در بیانیه شـورای اســلامــی شـهـر مشهد آمـــده اســت: حادثه ای که در غرب کشور پدید آمده آن قــدر محنت و سـوگ بر وجــود آدمی مینشانَد که قلم یارای نقشبندی آنها بر کاغذ را ندارد. در ادامـه این بیانیه مطرح شده است: پیکر دیـار فرهاد امـروز غرقه در زخم و مویه هاست، مصیبتی جان کاه که قلب ایران را به درد آورده و خاطر همه ایران امروز نگران و ملول کرمانشاه است. در بخش دیگری از بیانیه شورای اسلامی شهر آمــده اســت: نگران زنــان، پیران و کودکانی که ایـن شب های ماتم زده پاییزی را در سرمای سوزان غرب کشور، بدون اولیهترین امکانات و منابع زیستی به سر میبرند، اندوهگین دستهاییاند که تاب این سرما و آوارگی ها را نـدارد و محزون چشم های مصیبت زده ای که حسرت روزهای آباد و شاد شان را به نظاره نشسته اند. در این بیانیه تأکید شده است: اگرچه گروههای امدادرسانی خالصانه مشغول به انجام وظیفه هستند و هیچ ذهنی از دغدغه مصائب و مشکلات کرمانشاه فارغ نیست، این کوششها ذرهای از بار مسئولیت ما نمی کاهد. مردم نیز باید گام به میان بگذارند چه آنکه همواره باور داشته و داریـم هرگاه پای مشارکت مردم به عرصه آمـده، هر سنگی را از پیش پای کشور و مشکلاتش بـرداشـتـه اســت. پـس همه بـه میدان بیاییم و به پاسداشت تمام مجاهدت ها و دلاوری هـایـی که مـردم کرمانشاه در سالهای سخت جنگ و دفاع برای حفظ و تعالی خاک ایران داشتهاند، دست یاری امروزشان را به گرمی بفشاریم و عرصه میدان شهدای مشهد را از برای امداد و یاری رسانی به هم وطنان آسیب دیده خود، نقطه ثقل جوشش و هم آوایی ملی خود سازیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.