غیر از تعرفه از مردم پولی گرفته نمیشود

Shahrara Institute - - حرف مردم -

خالدی -

« در اداره بازنشستگان نیروهای مسلح، نبش تربیت 5، خیابان آبکوه برای جواب گویی به اربــاب رجــوع هزینه دریافت می کنند و برای رفتن به هر اتاقی باید فیش تهیه کنیم! لطفا رسیدگی کنید.» علیرضا کریمدادی، مسئول صندوق بازنشستگی کشوری در استان خراسانرضوی در پاسخ به این شهروند بیان کرد: اینکه گفته شده از شهروندان برای انجام کار آنها پول دریافت میشود درست نیست؛ زیرا اصلا کسی نمیتواند به هیچ عنوان غیر از تعرفه موجود، از مـردم مطالبه دیگری داشته باشد. وی افـــزود: البته در ایـن اداره بــرای راحتی اربــاب رجــوع و درگیر نشدنشان در بوروکراسی و بـرای اینکه تـردد شهروندان کمتر شـود، یک دفتر پیشخوان دولـت مستقر کرده ایم تا کار مردم با سهولت بیشتری انجام شــود. ایــن اقـــدام کـه در ادارات مشابه سایر استان ها صورت نگرفته فقط به منظور رفاه حال شهروندان انجام شده است و مراجعه کنندگان می توانند با هزینه یک سوم کمتر از سایر دفاتر پیشخوان دولتی، کارشان را همان جا انجام دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.