همشهری!پیادهرواست،پارکینگنیست

Shahrara Institute - - حرف مردم -

در شهروندخبرنگار امـروز، باز هم شاهدیم که خودرویی در پیاده رو پارک شده است و این بار خودروی پارکشده بهطورکامل، راه مردم را بسته است اما از پلاک قرمز خودرو کاملا مشخص است که خودرو مربوط به یکی از ادارات دولتی است! به هریک بگویند درباره حقالناس چند جمله بگو، یک کتاب قطور حرف برای گفتن داریم اما واقعا چقدر به حرفمان عمل هم می کنیم؟ چند روز پیش مطلبی با همین موضوع در شهروندخبرنگار با عنوان «پیادهروهای شخصی » منتشر کردیم. ازآنجاکه به نظر میرسد این پارکهای پیادهرویی در نقاط مختلف شهر، آسایش عابران را مختل کرده است، خالی از لطف نیست که پلیس راهور در این زمینه با بیان آماری پاسخ دهد که تاکنون چقدر با این نوع تخلف برخورد شده است؟ آیا آمار امسال نسبت به سال گذشته تغییر کرده است؟ شاید بازتاب این برخوردها بتواند متخلفان محترم که حق مــردم را در پیاده روها تضییع می کنند، به تفکر وادارد تا بلکه حقی هم برای عابران درنظر بگیرند و پیادهروها را به عابران پیاده ببخشند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.