اقداماتمادرراستایطرحجامعتفصیلیاست

Shahrara Institute - - حرف مردم -

« بــا ســلام. با تشکر و قدردانی از شهرداری منطقه١٢ که زمین بزرگ بین رحمانیه١6 و ١٨ را درخت کاری کرد تا ساکنان محل از فضای سبز برخوردار شوند. در ادامـه خدمات ارزنــده این عزیزان تقاضا داریم دور این زمین را هم بهصورت پیست ورزشهای صبحگاهی، دوچرخهسواری و... آماده کنند تا نشاط مضاعفی به ساکنان هدیه شود. باتشکر از پیگیری روزنامه مردم مشهد . » هاشمی، مدیر روابط عمومی منطقه 12 ضمن قــدردانــی از ایــن شـهـرونـد، در پاسخ گفت: منطقه12 شهرداری تنها ناحیهای است که طرح جامع تفصیلی مصوب وزارت مسکن و شهرسازی در آن اجــرا مـی شـود. بر همین اســاس انجام تغییرات در طــرح هــای اجــرایــی تـا حـدودی غیرممکن است و نیاز به شرایط و مجوزهای خاصی دارد. وی ادامه داد: براساس این طرح تفصیلی، همه شرایط در این ناحیه پیشبینی و اجرا شده است و در زمینه پارکها و دیگر اماکن عمومی هم همین قضیه صدق میکند. هاشمی اضافه کرد: امکانات و شرایط ورزش برای عموم مردم در پارک مهیاست و شهروندان میتوانند از این فضا استفاده کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.