40هزار نفر از شهروندان ه مبشهدریبرای سممیزبانیا زائ پ د منازل مزیرازنبیاداهنریخوداعلام آمادگی کردند

Shahrara Institute - - خبـــــر -

علیرضا ظهیری- دهه پایانی ماه صفر که هم زمان با ایام رحلت نبی مکرم اســلام) ص(، شهادت امام حسن)ع( و شهادت امام رضا)ع( است، مشهد مقدس میزبان خیل عظیم زائران بارگاه امام هشتم میشود و هرساله میزبانی مشهدیها بهنحو مناسبی نسبت به سالهای گذشته صورت میگیرد. امسال نیز که پیش بینی ورود 330هـزار زائر پیاده و 3میلیون و 500هـزار زائر بارگاه رضوی شده است، نهادها، مسئولان و البته مردم مشهد خود را آماده میزبانی مناسب از زائران امام مهربانیها میکنند.

زیارت پیاده، میراث معنوی ماندگار

درهمین راستا روز گذشته استاندار خراسان رضوی با حضور در جمع زائــران پیاده لائین کلات از روند خدمترسانی به زائران پیاده در مسیر بازدید و از زیارت پیاده بهعنوان میراث معنوی ماندگار یاد کرد. علیرضا رشیدیان گفت: برنامهریزی و تلاش درراستای تأمین امنیت، سلامت و ایجاد شرایط مطلوب اقامت به عنوان سه مؤلفه اصلی در خدمت رسانی به زائران باید موردتوجه باشد. استاندار خراسان رضوی، اهتمام به مسائل فرهنگی و تبیین سیره و فرهنگ رضوی را از اولویتهای مهم دانست و افزود: باید از مشارکت نهادهای مردمی، اقــدامــات خــودجــوش خـیـران و بسیج امکانات دستگاه های اجرایی درراستای خدمت رسانی به زائران استفاده کرد. رشیدیان در پایان با تأکید بر تلاش برای ترویج فرهنگ میزبانی، بیان کرد: باید از تمامی ظرفیتها درراستای ارتقای میزان رضایتمندی زائران بهره برد.

بسیج استان برای استقبال از زائران

همچنین مدیرکل هماهنگی امـور رفاهی زائـران استانداری خراسان رضوی در گفت وگو با شهرآرا با بیان اینکه کار ثبتنام زائران و کاروانهای پیاده از اول ماه محرم )ابتدای مهرماه( بهصورت رسمی در سامانه زائران 8 شروع شده است، افزود: تاکنون 930 کاروان با ظرفیت اسمی 90هزار نفر از 21 استان کشور در این سامانه ثبت نام کرده اند که بیشترین آمار ثبت نام ها به ترتیب مربوط به استان های خراسان رضـوی، شمالی، جنوبی و گلستان است.

52هزار زائر پیاده در مسیر مشهد

مهدی فـروزان با اشـاره به اینکه براساس آمار تا روز گذشته 52هزار نفر زائر پیاده در مسیر بودند و 1000 نفر از زائـران نیز از شهرهای قاین، کاشمر، جوین و جغتای وارد مشهد شدند، افزود: برای زائران پیاده بارگاه رضوی در طول مسیر کارت بیمه مسئولیت با تضمین پرداخت خسارت جانی به ازای ماه حرام و بیمه هزینههای پزشکی تا سقف 5میلیون تومان صادر شده است. همچنین زائران پیاده در بدو ورود به مشهد ازسوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده کارتی را دریافت می کنند تا در این شهر از خدمات پزشکی رایگان در مراکز بهداشتی و پزشکی بهصورت رایگان استفاده کنند. وی افـــزود: 200 دستگاه آمبولانس اورژانـــس و هلال احمر و 2هزار نفر از جوانان هلال احمر نیز در ایستگاه های مستقر در جاده ها آماده ارائه خدمات مناسب به زائران بارگاه رضوی هستند. مدیرکل هماهنگی امور رفاهی زائـران استانداری خراسان رضوی با اشاره به آمادهباش 3 فروند بالگرد هلالاحمر، دانشگاه علومپزشکی مشهد و دانشگاه علومپزشکی سبزوار برای پوشش امداد هوایی، تأکید کرد: 2 بیمارستان صحرایی نیز در ملکآباد و گلبهار از سوی سپاه پاسداران ایجاد خواهد شد. وی با بیان اینکه در مبادی 800کیلومتری جادههای منتهی به مشهد مقدس 276 ایستگاه زائر مستقر شـده اســت، ادامــه داد: در حــوزه مشهد نیز 800 ایستگاه زائر ازسوی هیئتهای مذهبی و 60 ایستگاه ازسوی آستان قدس برپا شده است.

اسکان کامل زائران پیاده

وی تأکید کرد: تمامی زائران پیاده ای که وارد مشهد می شوند در 185 مدرسه اسکان داده خواهند شد که ازاین تعداد در 38 مدرسه طرح گام های عاشقی )میزبانی زائران پیاده از سوی انجمن اولیا و مربیان، دانشآموزان و خیرین( اجرا خواهد شد. مــدیــرکــل هـمـاهـنـگـی امــــور رفـــاهـــی زائــــران اسـتـانـداری خـراسـان رضــوی بـا اشـــاره بـه حضور 298هزارو 181نفری زائران پیاده در سال گذشته، گفت: برای امسال پیش بینی افزایش حضور زائران پیاده به تعداد 330هزار نفر شده که برای این موضوع نیز تمهیدات لازم در مشهد و جـاده هـای استان برنامهریزی شده است. وی با اشاره به پیشبینی افزایش حضور زائران دیگری که از مبادی حمل ونقل جـاده ای، شخصی، ریلی و هوایی وارد مشهد میشوند، گفت: سال گذشته تعداد این زائران 3میلیون و 200هزار نفر اعلام شد که برای امسال پیش بینی ورود 3میلیون و 500هزارنفری شده، درهمین راستا تمهیدات لازم برای حضور این زائران بهویژه در حوزه اقامتی شده است.

تمهیدات مناسب برای برگشت زائران

فروزان با بیان اینکه در روزهای آخر ماه صفر بیش از 4هزار هیئت مذهبی وارد مشهد میشوند، بیان کرد: همچنین برای عزیمت نیز تمهیدات ویژه ای مانند ایجاد و افزایش خطوط ریلی محلی به مقصد نیشابور، جوین، جغتای و سرخس، افزایش اتوبوس های مسافربری و افزایش تعداد و تردد هواپیما و قطار در مشهد اندیشیده شده است.

مدارس میزبان زائران، روز شنبه تعطیل است

وی در ادامه با اشاره به تعطیلی تمامی مدارسی که میزبان زائران هستند، گفت: مدارسی که در این ایام میزبان زائران هستند روز شنبه تعطیل میشوند. مدیرکل هماهنگی امور رفاهی زائـران استانداری خراسان رضوی با اشاره به تمهیدات نظارتی گفت: در حوزه نظارتی، گروه های مختلف بازرسی مانند گروه های بازرسی هتل ها و مسافرخانه ها، بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار و نظارت بر قیمت ها و بازرسی حوزه بهداشت و درمان برای نظارت بر رستوران ها، آشپزخانه ها و غذاهای نذری، نظارت دقیق تری را نسبت به سال گذشته بر گروههای هدف خواهند داشت. وی با اشاره به نظارت ویژه تعزیرات و استانداری در این ایام افزود: همچنین نظارتها بر جادهها و مسیر تردد زائـران پیاده با دقت و جدیت بیشتری صورت میپذیرد.

40هزار مشهدی، آماده میزبانی از زائران

فروزان با تشکر از مردم مشهد برای میزبانی شایسته از زائران بارگاه رضوی در سال گذشته افزود: خوشبختانه سال گذشته مردم مشهد با میزبانی از 10هزار زائر در منازل خود در فرهنگ میزبانی سنگتمام گذاشتند. امسال نیز 40هـزار نفر از شهروندان مشهدی برای میزبانی از زائران امام هشتم اعلام آمادگی کردند که این نوع رفتار مردم مشهد، نگرشی جدید در فرهنگ میزبانی است.

برنامههای ترافیکی مشهد در دهه آخر صفر

معاون استاندار و فرماندار مشهد نیز درخصوص برنامه های ترافیکی مشهد در این ایام اعلام کرد: براساس برنامه ریزیها قرار بر این شد خیابان شهید اندرزگو به سمت ورودی باب الجواد) ع( برای تردد خودروها، تاکسیها و نیز وسایل حملونقل عمومی و احیانا خودروهای امدادی باز بماند و هیئتهای آن منطقه به مسیر خیابان امامرضا)ع( و از مسیر چهارراه خسروی بهسمت چهارراه شهدا هدایت شوند. محمدرحیم نوروزیان افزود: انتهای مسیر خط ویژه اتوبوس BRT در میدان بیت المقدس ) فلکه آب( بهدلیل اینکه ازدحام در آن منطقه زیاد است، مسدود میشود و مقرر شد با تعبیه موانعی از سوی شهرداری، این خط ایزوله شود؛ به نحوی که اتوبوس ها امکان دورزدن داشته باشند و مشکلی ایجاد نکند. وی با اشاره به ایجاد خط ویژهای برای تردد اتوبوسها از میدان توحید تا ابتدای زیرگذر خیابان شیرازی گفت: همچنین مقرر شده است کارگروه فنی ذیل شـورای ترافیک تشکیل شود تا دستورالعمل های مربوط به برنامه ریزی حرکت هیئت های مذهبی را به روز کنند. این کارگروه در مسیرهای دسترسی این هیئت ها به حرم مطهر برنامه ریزی و بازنگری لازم را انجام خواهد داد تا حتی الامکان خط ویژه اتـوبـوس در خیابان طبرسی نیز بــاز نگه داشته شود. نوروزیان افزود: برای راهنمایی زوار پیاده و هیئتها نیز با کمک شهرداری مشهد از ظرفیت سمن ها و سازمان های مردم نهاد استفاده شده که تعدادی برای این منظور به کار گرفته شده است تا این افراد در مبادی ورودی شهر مشهد سازمان دهی شوند و کاروانها را به مسیرهای مشخص هدایت کنند.

تشرف بزرگترین کاروان پیاده ایثارگران و خانواده شهدا

همچنین سیدجواد حسینی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی در دیدار با مدیرکل بنیاد شهید استان بیان کرد: به مناسبت 28 و سیام صفر، رحلت رسول اکرم )ص( و شهادت امام حسنمجتبی)ع( و امام علیبنموسیالرضا)ع( بزرگ ترین کـاروان پیاده خانواده شهدا و ایثارگران کشور با هدف زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا) ع( به مشهد مقدس مشرف میشوند. وی افــزود: 3هــزارو 500 نفر از والدین، همسران و فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان و خانوادههای آنان درقالب کاروان محبین الرضا و به یاد شهدای جهان اسلام با پای پیاده به شهر بهشت مشرف میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.