اقساطمعوقکشاورزان آسیبدیدهازسیلوزلزله استمهالمیشود

استاندار خراسان رضوی:

Shahrara Institute - - خبـــــر -

استاندار خراسان رضوی گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، مقرر شد اقساط معوق کـشـاورزان و بـاغـداران آسیبدیده از سیل و زلزله و همچنین افرادی که محصولات آن هـا در اثر سرما خسارت دیده، استمهال شود. بهگزارش اداره کل روابطعمومی استانداری خـراسـان رضــوی، علیرضا رشیدیان روز گذشته با حضور در شهرستان کـلات، از عملکرد دستگاههای اجرایی در روستاهای سررود، ارتکند، باغکند، سرده و ژرف که در مردادماه سال جاری بر اثر سیل آسیب دیده بودند، بازدید کرد. وی در حاشیه ایــن بــازدیــد بـا اشـــاره به دغــدغــههــای دامــــداران در روسـتـاهـای سیل زده و موردبازدید، افــزود: به منظور جلوگیری از بـروز مشکلات بـرای دام هـا، جــو مــوردنــیــاز بـــرای 6 مــاه آنـــان تأمین خواهد شد. استاندار خراسان رضوی درخصوص برخی از کشاورزان که باوجود هشدارهای جهاد کشاورزی در بستر و حریم رودخانه اقدام به کشت محصولی کردهاند که با توجه به شرایط آبی استان ممنوع بوده نیز بیان کرد: باوجود اینکه این موضوع، دستگاه های اجرایی را در ارائه خدمت به آنان با محدودیت مواجه کرده است، اما در خصوص ارائه تسهیلات ارزان قیمت و تأمین نهاده های کشاورزی به ایـن افــراد، مساعدت های لازم صورت میگیرد. رشیدیان با اشـاره به ابلاغ 1800میلیارد تومان اعتبار به استان برای موضوع رونق اشتغال، گفت: مقرر شد سهم شایانتوجهی از این اعتبارات به بانکهای تخصصی مانند کشاورزی اختصاص یابد. وی با بیان اینکه 35درصــد گستره استان سابقه سیلخیزی و سیلگیری دارد، افزود: در اثر سیلی که 20 مرداد در شهرستانهای فریمان، درگز، نیشابور، کلات، سرخس و مشهد رخ داد، 58 روستا خسارت دید. اسـتـانـدار خــراســان رضـــوی گـفـت: همه دســتــگــاه هــای اجــرایــی بـسـیـج، سپاه پاسداران، فرمانداریها، بنیاد مسکن و بقیه سازمانها، همکاری خوبی داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.