پرداختخسارتتأخیر2 پروازشرکتآسمان به مسافران

بازپرس ویژه جرائم فرودگاه هاشمینژاد خبر داد

Shahrara Institute - - خبـــــر -

گروه خبر-

بازپرس ویــژه جرائم فرودگاه هــاشــمــی نــژاد گــفــت: بــا پیگیری های صورت گرفته خسارت تأخیر 2 پرواز شرکت هواپیمایی آسمان به مسافران پرداخت شد. به گزارش ایرنا، محمدحسن اصولی صفار افـــــزود: پــــرواز مشهد - تاجیکستان شــرکــت آســمــان کــه یـــازدهـــم آبــانمــاه جـــاری بـا 12ســاعــت تأخیر انـجـام شد، نارضایتی و اعتراض مسافران را به همراه داشت. وی بیان کرد: مقرر شد این شرکت، بلیت بـا 50درصـــد تخفیف بـه مقصد دوشنبه تاجیکستان یا از دوشنبه به مقصد مشهد را به مسافران این پرواز ارائه دهد. هاشمی نژاد گفت: چنانچه مسافران بلیت نخواسته باشند، معادل مبلغ تخفیفی به آنها پرداخت میشود. وی ادامه داد: هفته گذشته نیز پرواز شیراز به مشهد این شرکت هواپیمایی با تأخیر مواجه بود که با پیگری های انجام شده، خــســارت تأخیر بــه مـسـافـران پـرداخـت شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.