تصمیمهاییبرای توسعهاشتغال روستایی

Shahrara Institute - - اقتصـاد -

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اعلام خبر آغــاز توسعه اشتغال در مناطق روستایی کشور، از برگزاری نشستهای منطقه ای و ملی برای پیشبرد اشتغال روستایی در کشور خبر داد. بــه گـــزارش آفـتـاب، عـلـی ربیعی در پایان نشست کارگروه ملی اشتغال روستایی افـزود: ازجمله تصمیمهای گرفته شده در این نشست، می توان به ایجاد کمیته آموزش روستایی با تأکید بر رسته های روستا با مسئولیت سازمان آموزش فنی و حرفه ای و دستگاههای مجری اشتغال اشاره کرد. وی بیان کرد: نحوه ارائه تسهیلات و تضامین توسط بانک ها، ایجاد نهادهای کلینیک مشاوره و مشاوره هدایت متقاضیان و همچنین برنامه ریـزی بـرای بــازار فـروش و اتصال بازارها و برنامهریزی برای چرخه اقتصادی کار از جمله مباحث دیگر در این نشست بود. ربیعی افزود: چگونگی سیستم نظارت و پایش نیز از جمله موضوعاتی بود که در کارگروه ملی اشتغال روستایی بر آن تأکید شد. از جمله طرح های اشتغال فراگیر که وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی آن را در کشور پیگیری میکند، طرح «یکهزار روستا یکهزار تعاونی» است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.