ورود 128میلیون دلار سرمایه خارجیبهخراسانرضوی

Shahrara Institute - - اقتصـاد -

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی گفت: از ابتدای امـسـال ۱28 میلیون دلار سرمایه خارجی وارد استان شده است. سیدمهدی رمضانی در گفتوگو با ایرنا اظهارکرد: این میزان سرمایه وارده به استان از ابتدای امسال تا نیمه آبان ماه ثبت شده که 94 میلیون دلار آن بدون تضمین دولت و ۳۵ میلیون دلار با ضمانت دولتی است. وی با بیان اینکه خراسان رضوی رتبه نخست کشور از لحاظ تعداد طرحهای سرمایه گذاری خارجی را دارد، افزود: امسال 22 طرح سرمایهگذاری خارجی استان در هیئت سرمایهگذاری خارجی مطرح شد که ۱6 مورد آن به تصویب رسید.مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: میزان تکلیف شده سالانه جذب سرمایه گذاری خارجی مستقیم در کل کشور ۱۵ میلیارد دلار است که سهم این استان از این رقم یک میلیارد دلار تعیین شده است. وی مبلغ سرمایهگذاری خارجی مصوب استان را تا پایان آبان ماه امسال ۵78 میلیون دلار اعلام و بیان کرد: این رقم پارسال ۱62 میلیون دلار و در سال 94 معادل ۳2 میلیون دلار بودهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.