پرداخت1۰درصدکسرشده به سپردهگذارانکاسپین

Shahrara Institute - - اقتصـاد -

رئیس کل بانک مرکزی گفت: مبلغ ۱۰ درصـدی که از سپردهگذاران زیر 2۰۰ میلیون تومان کاسپین کسر شده بود،در حال بازپرداخت به سپردهگذاران است. به گــزارش خانه ملت، ولـی ا... سیف گفت: مبلغ 2۰۰میلیون تومان به تمامی سپردهگذاران اعم از سپردهگذارانی که زیر 2۰۰ میلیون تومان و بیش از این ارقام سپردهگذاریکردهاند،پرداخت شود.رئیس کل بانک مرکزی افزود: اکنون شعب کاسپین با خطوط اعتباری که بانک مرکزی باز کردهاست،پاسخگوی سپردهگذارانی است که برای دریافت سپرده خود مراجعه می کنند و به تدریج تمامی سپردهگذاران را در نظر میگیرد. وی ادامه داد: مابقی سپرده مشتریان که بالای 2۰۰ میلیون تومان سپردهگذاری کردهاند پس از شناسایی امـوال جدید پرداخت می شود. وی تصریح کرد: جلساتی به صورت منظم با نمایندگان سران سه قوه برگزار میشود که یکی از تصمیمات جدید در این جلسات درباره تعاونی وحدت و افضلتوسبودکهپیشبینیشدتامبلغصدمیلیاردتومانپرداخت شودکهالبتههنوزتصمیمنهاییدراینبارهگرفتهنشدهاست،البته سپردهمشتریانتا۳میلیونتومانپرداختشدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.