ش از آخر و احیای از پیچهرآریادینگضعیتیهیکاییبافتهاف مشه و م پی ر آ بیارسوفدهتدفشکرلاتسشوویدنهگزارشدهد آمیبکوه

Shahrara Institute - - خبـــــر -

مهدی زارع-

وقــوع زمـیـن لـرزه، طیف وسیعی از جامعه را گرفتار غم و اندوه میکند. نوسازی و احیای بافتهای آسیبدیده نیز هزینههای زیادی بر دوش دولت و مدیریتهای شهری تحمیل میکند. از قدیم گفته اند که پیشگیری، بهتر از درمان است. یک راه بهتر برای جلوگیری از بروز خسارت بر اثر زلزله وجود دارد؛ نوسازی بافت های آسیب پذیر یا همان « بافت فرسوده» قبل از بروز حادثه. مشهد به لحاظ داشتن بافت فرسوده، سرآمد کشور است. آنطور که کارشناسان میگویند، اگر زلزلهای به بزرگی 6.5 ریشتر در مشهد اتفاق بیفتد، حداقل 60درصد واحدهای مسکونی تخریب میشود. اگرچه طبق ماده171 قانون برنامه پنجم، در طول این برنامه هر سال باید 10درصد از بافت های فرسوده شهری احیا و بازسازی می شد، اما سال های اجرای برنامه پنجم بدون تحقق این مهم تمام شد. قلعه آبکوه یکی از بافتهای فرسوده شهر مشهد بهشمار میرود که هنوز درگیر مشکلات بسیاری است. رویکرد جلب مشارکت مردمی برای احیای این بافت فرسوده تاحدودی کار را پیش برده است؛ اما دستگاه های اجرایی نیز باید دراینزمینه همکاری لازم را انجام دهند. رئیس شورای اسلامی شهر مشهد همین دو روز پیش در جلسه علنی شورا، بافتهای فرسوده را یکی از نقاط پرخطر و آسیبپذیر دربرابر زلزله برشمرد و تأکید کرد که برای بهسازی ٢هــزارو ٢٠٠ هکتار بافت فرسوده مشهد موفقیت چندانی حاصل نشده است. محمدرضا حیدری افزود: سهم مشهد در بازسازی بافت های فرسوده بسیار اندک است، زیرا اقدامات انجامشده بیشتر در قالب طرحهای الگویی، خاص و ویژه بوده که نمونه آن را در طرح مجد شاهد هستیم.

پیچیدگیهای یک بافت تاریخی

مدیر اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه نیز دربــاره مشکلات پیش روی نوسازی و احیای این منطقه گفت: بافت آبکوه پیچیدگیهای زیادی دارد که نوسازی را کند کرده است؛ بافت ریزدانه را شاید بتوان اولین مشکل دراینزمینه برشمرد. علیرضا قربانیان افزود: در قلعه آبکوه قطعههای بالای 100مترمربع خیلی کم هستند و همین اتفاق کار تملک را سخت کرده است. باوجود این توانسته ایم 30قطعه را تملک کنیم که آماده واگــذاری و شروع ساختوساز است.وی با تأکید به اینکه رویکرد اصلی شهرداری، تلاش برای افزایش مشارکت اجتماعی در طرح نوسازی است، ادامـه داد: ساکنانی که به نوسازی تمایل دارند، میتوانند یکی از این قطعات را انتخاب کرده و برای شروع ساخت وساز در آن اقدام کنند. قربانیان گفت: مساحت بافت فرسوده آبکوه حدود 30هکتار است. ازاینمیزان، 21هکتار متعلق به آستان قدس رضوی و 9هکتار هم موقوفه گوهرشاد است. وی بیان کرد: بیشتر ساکنان این بافت توانایی مالی برای تملک ملکی را که در آن ساکن هستند، ندارند. این موضوع، یکی دیگر از مشکلات پیشروی نوسازی بافت آبکوه بهشمار میرود. مدیر اجرایی طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه گفت: ورود مثبت آستان قدس رضوی میتواند قدم بزرگی باشد که به ما در تملک و ثبت سند زمینها برای ساکنان کمک میکند.

مشوقهای خوب برای مردم

وی ابــــرازامــــیــــدواری کــــرد کـــه مــشــوق هــای درنظر گرفته شده باعث سرعت بخشیدن به روند اجرای طرح بافت فرسوده آبکوه شود. وی تخفیف 20درصـدی به متقاضیان درصورت پرداخت نقدی هزینهها و همچنین تهاتر 15درصدی با ساکنان را دو مشوق مهم برشمرد که کمی به اجرای طرح سرعت بخشیده است. مدیر طرح نوسازی آبکوه، رکود در صنعت ساختمان را نیز از مشکلات بزرگ برشمرد که نهتنها بر ساختوساز در آبکوه، بلکه بر کل کشور سایه افکنده است. وی گفت: برای مقابله عملیاتی با رکود، پیشنهاد ما این است که شهرداری چند پروژه تعریفشده در طرح احیای بافت فرسوده آبکوه را بسازد تا از این طریق اشتیاق لازم در بدنه اجتماعی ایجاد شود. قربانیان افـزود: پیشنهاد کرده ایم به جای دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی در آغاز، این هزینه در سالهای بعد از ساخت، با مالک تصفیه شود. اگرچه درآمد شهرداری کم میشود، اما درحقیقت به درآمد پایدار میرسیم که بعد از چندسال توجیه اقتصادی پیدا میکند.

شاید رها کنیم!

محمدحسین ودیــعــی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد دراین رابطه گفت: بهسامانرساندن طرح نوسازی آبکوه بهتنهایی از عهده مدیریت شهری خارج است. سرنوشت این منطقه به اقدامات همه دستگاه های متولی در شهر گره خورده است. وی با بیان اینکه احیای بافت فرسوده آبکوه تعامل همه دستگاهها را میطلبد، افزود: شهرداری ممکن است به این نتیجه برسد که نوسازی بافت آبکوه انجامپذیر نیست و طرح را نیمهکاره رها کند. ودیعی از اراده جدی شورا برای همکاری با شهرداری خبر داد و گفت: هر مصوبهای که برای تسهیل شرایط نیاز باشد، شورای شهر فراهم خواهد کرد تا نوسازی این بافت زودتر به سرانجام برسد.

تعامل دستگاهها، رفاه آنها را بهدنبال دارد

براساس تبصره بند « د » ماده 171 قانون اساسی، دولـت موظـف است حداقل 50درصـد از منابع، اعـتبارات و تسهیلات اعطایی برای بخش مسکن اعـم از طـرح هـای مسکن مهر، مسکن جـوانـان و نیازمندان و مانند آن را به اجرای طرح های مذکور در محدوده بافت های فرسوده شهری اختصاص دهد. همچنین طبق بند « ج » همین مـاده، وزارت مسکن و شـهـرسـازی هـم در کـنـار شـهـرداری هـا موظف است با اعمال سیاست های تشویقی و در چهارچوب قـانـون حمایت از احـیـای بافت های فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافت های فرسوده درقالب بودجه مصوب حمایت کند. ودیعی نقش دولت و آستان قدس را از بقیه دستگاهها جدی تر دانست و گفت: شهرداری در بافت آبکوه برای خود منفعتی قائل نیست و همین اندازه که تراز صفر برایش محقق شود، کافی است؛ اما خیلی خوب میشود اگر دولت باوجود همه مشکلاتی که دارد، به تعهدات خود در حوزه اوراق مشارکت عمل کند. وی بیان کرد: اگر آستان قدس رضوی از بخشی از حق وحقوق خود در این بافت بگذرد، نوسازی آبکوه زودتر انجام خواهد شد و همه دستگاه ها به منافع حاصل از این اتفاق بزرگ خواهند رسید. نایبرئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد افزود: تعامل دستگاهها، رفاه آنها را بهدنبال دارد و همکاری نکردن هم قطعا به کاهش ارزش دارایی آنها منجر میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.