روح امید را به مشهد بازمیگردانیم

Shahrara Institute - - خبـــــر -

عضو شــورای اسلامی شهر مشهد با اشــاره به وجــود شکاف بین مــردم و مدیریت شهری، گفت: در شـورای پنجم، روح امید را به مشهد بازمیگردانیم. به گزارش شهرآرا، امیر شهلا در دیــدار بانوان اصلاحطلب خراسان رضوی با اشاره به مشارکت گسترده مــردم در انتخابات 29اردیبهشت امـسـال بـیـان کـــرد: مـــردم بــاوجــود مشکلات معیشتی و اقتصادی، در عرصه انتخابات، بین وضــع مـوجـود و آیــنــده، تصمیم درسـت را گرفتند.وی رفع آلودگی هوا، کاهش مشکلات مردم، توسعه شهر و ایجاد نشاط و پویایی را برخی از رویکردهای شورای پنجم برشمرد و افزود: اگر روح امید به مشهد بازگردد و دوباره شاهد مشارکت مــردم در اداره شهر باشیم، قطعا مشکلات حل می شود. عضو شـورای شهر مشهد دربـاره مشکلات منطقه طـوس نیز گفت: مشکلات این منطقه زیرساختی است؛ زیرا به دلیل نبود طرح تفصیلی و سند راهبردی، سازمان میراث فرهنگی اجازه توسعه حریم نمیدهد. وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: برای به کار گیری بانوان در عرصه های مدیریتی محدودیت هایی وجود دارد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.