جمعآوریکمکهایمردمیدرمیدانشهدا

Shahrara Institute - - خبـــــر -

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسـلامـی شهر مشهدگفت: پایگاه مردمی جمعآوری کمکهای مردم مشهد به زلزلهزدگان غرب کشور امــروز در عرصه میدان شهدا برپا میشود. احــســان اصــولــی در گـفـت وگـو بــا خبرنگار شهرآرا افــزود: این ایستگاه به همت مدیریت شهری و با مشارکت برخی از دستگاههای خـدمـت رسـان امـــروز از ساعت 9 صبح تـا 21 در میدان شهدا برپا می شود و آمــاده دریافت هدایای نقدی و غیرنقدی شهروندان مشهدی است. وی با اشــاره به فعال بودن فرهنگ سراهای مشهد بـرای جمع آوری کمک های مردمی به زلزله زدگان گفت: هنرمندان مشهدی و جامعه ورزشــی استان نیز بــرای حضور در ایستگاه جـمـع آوری کمک های مردمی اعـلام آمادگی کردهاند. اصولی با درخـواسـت از شهروندان مشهدی بـــرای حـضـور در ایـــن ایـسـتـگـاه، خـواسـتـار اهـدای اقـلام مورد نیاز زلزله زدگان مانند پتو، وسـایـل گرمایشی و مــواد غـذایـی کنسروی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.