آمادهباش 13هزارتاکسی در دهه پایانی ماه صفر

Shahrara Institute - - خبـــــر -

معاون کنترل و نظارت سازمان تاکسیرانی شـهـرداری مشهد مقدس گفت: 13هـزار تاکسی در شهر برای دهه پایانی ماه صفر به حالت آمادهباش درآمدهاند. بهگزارش شهرآرا، حسینعلی رجعتی با بیان این مطلب بیان کرد: در دهه پایانی صفر، 1000 دستگاه تاکسی در خطوط منتهی به حرم مطهر، 2هزار تاکسی بیسیم در شهر و 1000 دستگاه تاکسی در مبادی ورودی بـه صـورت ویــژه تقویت شـده و آمـادهبـاش هستند. وی افـــزود: 160 دستگاه ون نیز بـرای جابه جایی زائران درحال آمادهباش هستند و برنامهریزی لازم برای سرویسهای صلواتی 80 دستگاه تاکسی و ون در محدوده حرم مطهر رضوی انجام شده است. رجعتی با بیان اینکه 14 اکیپ کنترل و نظارت به صورت مستمر در شهر استقرار دارند، بیان کرد: 80 نفر از ناظران سازمان تاکسی رانی نیز در خطوط مبادی ورودی و اطــــراف حـــرم مطهر رضـــوی مستقر میشوند. معاون کنترل و نظارت سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد گفت: 15 پایگاه دریافت و پاسخ گویی به شکایات مردمی نیز در دهه پایانی صفر در نظر گرفته شده است. جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی مشهد نیز دراین رابطه گفت: از ساعت 24 شب پنجشنبه 25آبـان مـاه، همکاران راهـور به انسداد و پاکسازی زیرگذر حرم مطهر اقدام میکنند. سرهنگ حسنعلی امامی افزود: از ساعت 24 پنجشنبه 25آبــان نیروهای راهــور به انـسـداد و پـاکسـازی زیـرگـذر حـرم مطهر اقدام میکنند و در مسیرهای منتهی به حرم مطهر نیز اجازه توقف موتور و خودرو داده نمیشود. وی بیان کــرد: بــرای جابه جایی زائــران، همکاری خوبی با آستان قـدس رضـوی و سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد انجام گرفته است تا با استفاده از تاکسی های ون به زائران در مسیرهای منتهی به حرم مطهر سرویسدهی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.