پیشبینیفضایگرم برای اسکان زائران پیاده

Shahrara Institute - - خبـــــر -

شهردار منطقه12 خبر داد شـهـردار منطقه 12 مشهد از پیش بینی فضای گـرم بــرای اسکان زائــران پیاده در موکبهای برپاشده در این منطقه خبر داد. بهگزارش شهرآرا، سعید اکبریان با اعلام این خبر بیان کرد: درراستای استقبال و پذیرایی از زائران پیاده، دو موکب با مشارکت مردم در بولوار شاهنامه و بزرگ راه آزادی راه اندازی شـده اســت. وی افـــزود: در ایـن موکب ها امکانات رفاهی ازجمله سرویس بهداشتی، محل استراحت بانوان و آقایان، داروخانه، درمانگاه و محل اسکان پیش بینی شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.