دربارهتخلفاتصندوق ذخیرهمبالغهشدهاست

Shahrara Institute - - ایران -

وزیر آموزشوپرورش: نشست خبری وزیــر آمــوزش و پــرورش روز گذشته در محل این وزارتخانه برگزار شد. به گـزارش « ایلنا » ، محمد بطحایی در این نشست طی سخنانی با اشاره به برنامه های ایـن وزارتخانه گفت: مهم ترین سرفصل برنامه های ما توجه به سند تحول بنیادین است. ما امـروز این سند را بررسی کردیم و مشخص شده در چه بخشهایی رشد داشته و در چه بخش هایی رشـد نداشته است. متأسفانه نقشه توزیع، استقرار راهکارها و اجرای سند نامتقارن است. وی ادامه داد: برنامههای سال 96 و آنچه تا پایان سال باقی مانده و همچنین برنامه سال 97 براساس این بررسیها اصاح میشود و ما به سمتی حرکت می کنیم که توسعه سند تحول متوازن انجام شود و به شکلی باشد که سند تحول همه برنامههای آموزشوپرورش را دربربگیرد. وزیر آموزش و پرورش بر شایسته سالاری در آموزشوپرورش تأکید کرد و افزود: گام اول در نظام شایسته سالاری انتخاب و انتصاب مدیران مــدارس اسـت. ما فراخوانی را در آبان ماه منتشر کردیم و از همکاران خود خواستیم نظرات خود را در این بـاره بیان کنند. همچنین یک سامانه طراحی میشود تا هر مدرسه ای که به مدیری نیازمند است شرایط مدیر موردنیاز خود را اعـام کند و مدیرانی که آماده فعالیت هستند صاحیت خود را برای خدمت اعام کنند و با این روند دیگر شکل سابق که مستقیم فقط وزارتخانه درباره انتصاب مدیران مدارس نظر میداد، وجود نخواهد داشت.

تأسیس بانک فرهنگیان در حد ایده است

بطحایی افزود: طراحی این سامانه تا پایان دیماه تمام میشود و بهدنبال اجراییشدن آن هستیم. در سال 97 انتخاب و انتصاب مدیران براساس این روش خواهد بود ضمن آنکه دستورالعملی که در سال 94 درباره انتصاب نوشته شده، بازنویسی خواهد شد. وی درباره صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: ساختار صندوق ذخیره فرهنگیان اصاح می شود. متأسفانه علی رغم بحث هایی که در رسانه ها و در عموم مطرح شده، از سال 94 تا 95 میانگین نرخ و میزان سهم شراکت و سوددهی صندوق ‪/17 9‬ درصد بوده است. البته برخی شرکت های وابسته به صندوق مشکات مالی داشتهاند اما ارزش آنها بالا رفته است. وزیر آموزشوپرورش ادامه داد: به دنبال آن هستیم که مشکات صندوق حل شود و خبرهای بهیغمارفتن همه داراییهای صندوق درست نیست و این مبالغهآمیزیها درباره صندوق فرهنگیان به ارزش سهام و سهامداران لطمه میزند. بطحایی افزود: صحبتهایی درباره تأسیس بانک فرهنگیان مطرح شده که این مسئله فقط در حد یک ایـده است و هنوز مجلس شورای اسامی درباره آن نظری نداده است. این ایده از طرف فرهنگیانی مطرح شد که عاقه دارند دریافت حقوق و مزایای خود را از طریق این بانک انجام دهند تا بتوانند بهطور مثال وامهای خوبی نیز دریافت کنند.

تحصیل اتباع خارجی را پیگیری میکنیم

وی درباره تحصیل اتباع خارجی گفت: ما تحصیل اتباع خارجی، به ویژه اتباع افغان، را پیگیری میکنیم؛ هرچند در برخی مـوارد خود اولیای دانـش آمـوزان عاقه ای به تحصیل فرزندان خود ندارند. البته در سال آینده درصد بالایی را تحت پوشش قرار میدهیم. وزیر آموزش و پرورش با انتقاد از تنبیه بدنی در مــدارس گفت: تنبیه بدنی در مدارس فراوانی زیادی ندارد اما معتقدم که با صدور بخشنامه نمی توان این مسئله را از بین برد، بلکه باید نظارت ها تقویت شود و هیچگونه بهانهای نمیتواند تنبیه بدنی و حتی زبانی و شخصیتی را توجیه کند. بهشدت با مواردی که به ما اعام میشود برخورد میکنیم و آنها را پیگیری خواهیم کرد. حتی گاهی خود ما برای دانش آموزان وکیل گرفته ایم تا از حق آنها در مراجع قضایی دفاع کنیم. از طرف دیگر بعضی دانـش آمـوزان کج رفتاری ها، تعرض ها و بی ادبی هایی به شخصیت معلم انجام می دهند که این مسئله نیز درست نیست، زیرا اهانت به یک معلم اهانت به همه معلمهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.