فضایی برای اندیشه و اندیشیدن

Shahrara Institute - - فــــرهنگ -

قسمت دوم

تعدد و تفاوت مسائل، چالشها و نیازها

یکی دیگر از مبانی لازم برای گذر از وضع موجود ( مرکز پژوهش ها) و رفتن به سمت نگاه اندیشکده ای، ساحت های مختلف مسائل و چـالـش هـای زنـدگـی شـهـری و شهرنشینی از یکسو و گرهزدن راهکارهای تبیین و پاسخدهی این چالشها به یکدیگر بهصورتی شبکهای از سوی دیگر است. به بیان دیگر نگاه سیستمی و ارگانیک به مسائل و چالشها و پاسخ جامعالاطراف به آن مسائل یکی دیگر از مبانی بحث ضرورت بازخوانی مرکز پژوهش ها و تبدیل آن به اندیشکده است. اگر بگوییم شهرداریها دولتهای بومیاند که قلمرو آنها درون دولتها و کشورها قرار دارد، گمان می کنم مبالغه نشده است. این دولت های بومی و کوچک نیازمند اتاق اندیشه هستند تا بتوانند ضمن کمک به مدیران تصمیم ساز شیوه های اجـرای آن تصمیمات را نیز از نگاهی کلنگر و کلاننگر نهادینه کنند. شهرداریها به همان میزان که با فرهنگ، در معانی عام آن، در ارتباطاند با محیطزیست عموم مــردم نیز درگـیـرنـد. شهرداری ها همان گونه کـه بـا کالبد شـهـری مواجه هستند، با جان شهر - یعنی زیبایی سازی، قابل زیست کردن شهر، فضاهای سیاحتی و زیـارتـی، آمـوزشـی و پژوهشی و...- نیز درگیرند. ایـن تنوع از یک سو و تعدد آن هــا از سوی دیگر نیازمند وجــود اندیشکده ای است با دغدغه ها، برنامه ها و ایده های متنوع و متعدد تا بتواند از این طریق به فهم حداکثری و سپس نگاه نهادی و سیستمی از نیازهای شورای شهر و شهرداریها برسد.

بهرهگیری از حداکثر قالبها و ابزارها

یکی دیگر از مبانی این نوع نگاه به مرکز پژوهش های شـورای شهر لزوم بهره گیری از قالب های فراوان و متکثر در دوران جدید و تلاش در تهیه و تدوین محتوا و متن برای آن هاست. در 2دهـه پیش اگر تلویزیون، روزنــامــه، نشست ها و همایش ها و دیگر قالبهای مکتوب راههای ارتباطی با عموم مردم و نخبگان بود، اما امروز ظرفیت های جدیدی به قالب های انتقال دغدغه ها به جامعه افزوده شدهاند که هم تأمین محتوای فخیم برای آنها و هم مدیریت آنها نیازمند حضوری از جنس حضور اندیشهای است. قــالــبهــایــی هــمــچــون بـیـلـبـوردهـای درون شـــهـــری، تـلـویـزیـون هـای شهری، فضاهای مجازی ( تلگرام، فیسبوک و..) در کنار قالبهای پیشین شهرداریها را نیازمند تیم اندیشمندی می کند که بـرای تأمین محتوای اینها تدبیر کند. اندیشکده می تواند هم در مدیریت این فضاها و قالب ها و هم در تأمین محتوا و اندیشه برای این قالب ها بـازوی مقتدری برای شورای شهر و شهرداریها باشد. در نوبت آینده به لوازم نگاه اندیشکدهای به مرکز خواهم پرداخت.

* عضو هیئتامنای مرکز پژوهشهای شورای اسلامی مشهد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.