فرخیازشاهنامه تاثیر گرفته است

Shahrara Institute - - ادب و هنـر -

محمد دهقانی، پژوهشگر ادبیات فارسی و مترجم در گفت وگو با ایبنا، درباره معرفی شخصیت فـرخـی سیستانی در کتاب جدیدش گفت: در کتاب فرخی سیستانی از مجموعه کتاب های « تـاریـخ و ادبیات ایران »، شخصیت فرخی را از روی شعرهای او توصیف کردهام. وی خاطرنشان کرد: فرخی سیستانی غالبا قصیده میگفته و ویژگی بارز شعر او مدح و ستایش است. فرخی تأثیراتی از شاهنامه گرفته چون شاهنامه به شدت بر شعر آن دوره تأثیر گذاشته است. البته من در کتاب هم ذکر کردهام که آن شاهنامه نه لزوما شاهنامه و شعر فردوسی است بلکه منظور شاهنامه به معنی عام کلمه اسـت، یعنی داستانها و زبان شاهنامه به معنی عام کلمه و نه اختصاصا شاهنامه فردوسی، بر زبان، بیان، ذهن و ضمیر فرخی هم تأثیر گذاشته چون در آن دوره شاهنامه های دیگری هم وجود داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.