رقابت «ماجان»در جشنوارههایروسیهوهند

Shahrara Institute - - ادب و هنـر -

فیلم سینمایی « ماجان » ، ساخته رحمان سـیـفـی آزاد، به بخش مسابقه جشنواره روسیه و « چنای هند » راه یافته اسـت. به گزارش «فارس»، «ماجان» به بخش مسابقه جـشـنـواره بین المللی فیلم « آ کــبــوزات نقره ای » روسیه راه پیدا کـرده اسـت. این جشنواره با هدف اعتباربخشی به کارگردانان خــلاق کـه بـا تمرکز بـر مـوضـوعـات ملی، فرهنگی و قومی فیلم ساخته اند، در تاریخ ٨ تا ١٠ دسامبر ( ١٧ تا ١٩ آذرماه) در شهر اوفای روسیه برگزار می شود. همچنین این فیلم به بخش «سینمای جهان» پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم « چنای هند» راه یافت. جشنواره «چنای هند» از ٢٣ تا ٣٠ آذر برگزار میشود و تلاش در ارتقای سطح کیفی سینمای غیرتجاری دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.