قاتل ایتالیا جامجهانیرا ازدستداد

Shahrara Institute - - ورزش -

ستاره 27ساله تیم ملی سوئد و زننده گل پیروزیبخش این تیم در بازی رفت برابر ایتالیا مصدوم شد و جامجهانی را نیز از دست داد. ژاکوب یوهانسون، هافبکتدافعی تیم فوتبال آ. ا. ک آتن در جریان بازی برگشت تیم ملی کشورشبرابرایتالیادردقیقه16بازیبهشدت مصدوم شد و زمین بازی را ترک کرد. یوهانسون 27سـالـه با 15 بــازی ملی اکنون به خاطر مصدومیت و به احتمال بسیار زیاد جامجهانی 2018 را نیز از دست داده است. در گزارش پزشکی تیم ملی فوتبال سوئد آمده است: زانوی چپ یوهانسون بهشدت آسیب دیده و امیدیبهبازگشتسریعاوبهمیادیننیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.