پرونده جادوگری در فوتبال بهمشهدرسید

Shahrara Institute - - ورزش -

جــریــا نهــایــی وجـــود دارنــــد که هرازچندگاهی افشا و بازتاب آنها در محافل ورزشی و رسانهها جنجالآفرین میشود. فساد مالی در سطوح مختلف فوتبال ایران، فساد اخلاقی در مدارس فوتبال، دلالی و دوپینگ، نمونههایی از ماجراهایی هستند که در فوتبال ایران در تمام سالهای گذشته اتفاق افتاده و درباره آن بحثهای زیادی انجام شده است. حالا نیز جادوگری در فوتبال ایران موضوعی است که بیشتر از هرچیزدیگریدرتمامسالهایگذشتهبابهتوحیرت اهالیفوتبالهمراهشدهاست. برای خیلی ها باور کردنی نیست که برخی مربیان، بازیکنان و حتی مدیران باشگاههای حاضر در سطوح مختلف فوتبال ایران برای نتیجهگرفتن دستبهدامان افــرادی میشوند که ادعــای داشتن نیروی مـاورای طبیعی دارنــد؛ اما نکته حائزاهمیت این است که هرچقدر هم باورکردن این ماجرا سخت باشد، وجود سحر و جادوگری در فوتبال ایران سالهای سال است که تأیید شده و در یک سال گذشته چهرههای شاخص فوتبال ایـران در مصاحبه های گوناگون به فعالیت جادوگران و مدیران و مربیان مرید آن ها به صراحت حرفزدهاند. دوشنبه شب نیز در برنامه پربیننده 90، موضوعات تأمل برانگیز و جالبی درخـصـوص جــادوگــری در تیمهای فوتبال مطرح شد و درنهایت عبدا... سمامی، یکی از اعضای کمیته اخــلاق فدراسیون فوتبال نیز صحبت هایی را دربـاره محرومیت علی عباسی، مدیرعامل باشگاه سیاهجامگان مشهد مطرح ساخت؛ صحبتهایی که حالا با واکنش عباسی روبـهرو شده است.

کمیتهاخلاقبیاخلاقیکردهاست!

مدیرعامل سیاهجامگان دراینباره گفت: نام کمیته اخلاق باید الگوی اخلاقی باشد، اما آنها با اسمبردن از منوانتساببهجادوگریکاملابیاخلاقیکردند.علی عباسی ادامه داد: موضوع آنقدر خندهدار است که وقتی با آقای تاج صحبت کردم، او از من درخواست کرد که حرفی دراینباره نزنم. من درخواست رأی استیناف دادم و ظاهرا دوستان در کمیته اخـلاق نمی دانند که مرجع بالاتر از خودشان کمیته استیناف است و پرونده ها را بررسی می کند. متأسفانه آقای سمامی موضوعی را در برنامه مطرح کردند که ما خودمان با آن مشکل داریم. جالب است جادوگر اعلام کرده ما پولش را ندادیم، وقتی من اعتقادی به این موضوع ندارم، چرا باید پول بدهم؟ این آقای جادوگر چندینبار با من تماس گرفته و من هم پاسخ او را نــدادهام، یکبار هم وقتی با او صحبت کردم، گفتم که خدایی که در بازی با ماشینسازی تشخیص داد پنالتی حریف به آسمان برود، خودش به ما کمک میکند در بازی با پرسپولیس نتیجه لازم را بگیریم. ما تنهاتیمی هستیم که نام امامحسین)ع( و قمربنیهاشم)ع( را روی پیراهنمان می زنیم و من هیچوقت به این مسائل تن نمی دهم. مدیرعامل سیاهجامگان افزود: این آقای جادوگر به من پیامک زد که شما را بیچاره میکنم و کاری میکنم که به لیگ1 بروید، من هم گفتم اگر قرار است با این کارها در لیگ بمانیم، بهتر است به لیگ 1 برویم. درباره آن شخص اگر حرفی نزنم بهتر است؛ چون این آقا ادعا کرد کهتیمملیآلمانراقهرمانجامجهانیو3تیمراقهرمان لیگ برتر کرده است. وی افزود: متأسفانه در برنامه90 عضو کمیته اخلاق، بیاخلاقی کرد. نام کمیته اخلاق باید مثل رفتارشان باشد؛ اما آنها با اسمبردن و انتساب مابهجادوگریکاملابیاخلاقیکردند. ماجرا هم این است که سال گذشته در یکی از بازیهای ماشخصیپشتدروازهحریفبودهکهدوستانحراست که همیشه به ما لطف دارند، این شخص را به بالا برده و جیبهای او را در ورزشگاه گشتهاند. روی کاغذ نوشته شده بود 19 بار بگو بسما... و بعد نیز یک آیه از سوره مبارک یاسین در آن نوشته شده بود. ضمن آنکه روی کاغذ یک بار دیگر هم نوشته بود یا فتاح و یا فاتح. شما از 100 نفر سؤال کنید که اگر اسم اینهایی که در کاغذ نوشته بود اسم خدا نباشد، من هرکاری خواستند انجام میدهم. اما عبدا... سمامی، عضو کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، درایـنزمـیـنـه گفت: محرومیت شخص مدیرعامل باشگاه سیاه جامگان در حوزه فوتبال از یک مدت معین آغاز شده و ادامه دارد و با توجه به رأی صادرشده، وی نمی تواند در فعالیت های فوتبالی شرکت کند. وی درخصوص اینکه اگر رأی نهایی صادر شده، چگونه علی عباسی در تمام ورزشگاهها حضور دارد و تصاویر او هم در کانال اطلاعرسانی سیاهجامگان منتشر می شود و او همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد، گفت: با توجه به رأی صادرشده ایشان محروم است و اگر محرومیت او توسط سازمان لیگ اعمال نشده باشد، ما از آنها می خواهیم که چرا این کار را اعمال نکردند. کمیته اخلاق رأی خود را به سازمان لیگ ابـلاغ کـرده و از سازمان لیگ هم می خواهیم دلیل اعمالنشدن محرومیت عباسی را توضیح دهد. اگر سازمان لیگ نتواند حکم ما را اعمال کند، مجبور هستیم از دستگاههای دیگر این موضوع را پیگیری کنیم. وی درخصوص اظهارنظر عباسی درمورد اینکه سمامی بی اخلاقی کرده و تاج به وی گفته صحبتی انجامندهد،گفت:اگرادعایاومبنیبراینکهذکرگفته صحیح باشد، ما استقبال هم میکنیم، اتفاقا باشگاهها نام فرهنگی و ورزشی را یدک میکشند و ما تمایل داریم دعا و ذکر، سرلوحه کار افراد زیرمجموعه فوتبال باشد؛ اما من در برنامه90 هم اعلام کردم تازمانیکه چیزی ثابت نشود، حکمی صـادر نخواهد شد. ولی حکم عباسی صادر شده و کمیته اخلاق رأی نهایی خود را به باشگاهوسازمانلیگابلاغکردهولازمالاجراست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.