تجربه این حس مشترک انسانی برای برخی خوشایند است

Shahrara Institute - - خانه زندگی -

ترس یکی از واکنش های غیرارادی است که از دیرباز با انسان همراه بوده است. ترس یک واکنش بهشدت پیچیده و بنیادی است که هدف آن محافظت از موجودات زنده در مقابل تهدید هایی علیه وجود آن هـا اسـت. تجربه برانگیختگی در طول تـرس را میتوان در شرایط مثبت هم تجربه کرد. ترس یک حس دیوانگی و حواس پرتی را به دنبال دارد که می تواند یک تجربه مثبت باشد. وقتی یک اتفاق ترسناک رخ می دهد، فرد در حالت هشدار شدید قرار دارد و تحت تأثیر مسائل دیگری که ممکن است در ذهن او باشند، قرار نمی گیرد. علاوه بر این، وقتی شخص این اتفاقات وحشتناک را همراه با اشخاص زندگی خود تجربه می کند، به این نتیجه می رسد که این احساسات می توانند از یک دید مثبت، مسری باشند. انسان یک موجود اجتماعی و قادر به یادگیری از دیگری است. پس وقتی شخص در خانه دوستان احضار روح می بیند، واکنش او خیلی سریع از جیغ زدن به خندیدن تبدیل میشود، در نتیجه از نظر اجتماعی می تواند ایـن رفتار را به سرعت تشخیص دهد و این رفتار بر او اثر مثبتی داشته باشد. البته باید به خاطر داشـت که هر کسی شخصیت متفاوت و درک منحصربهفردی از یک رویداد ترسناک یا لذت بخش دارد. گذشته از تمام نکات جذاب، سطوح ناهنجاری ترس و خشم می توانند منجر به پریشانی و اختلال در عملکرد شوند و توانایی فرد برای موفقیت و لذت از زندگی را محدود کنند. تقریبا از هر 4نفر یک نفر، شکلی از اختلال اضطراب را در طول زندگی خود تجربه میکند و تقریبا ۸درصد هم اختلال استرس آسیب زا را تجربه می کنند. اگر شخصی یک تجربه ترس را بسیار واقعی قلمداد کند، حس واکنش به ترس شدید ممکن است در این موقعیت بر حس کنترل او غلبه کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.