سن چاقی

Shahrara Institute - - خانه زندگی -

مطالعات کشوری و جهانی نشان داده است، حیاتیترین و بحرانیترین زمان در بروز چاقی سنین بین 6 تا 9سالگی است. اگر فردی در این سنین مبتلا به چاقی شد احتمال چاق ماندنش در سنین بلوغ و بزرگسالی، بیشتر است. برای تشخیص چاقی و اضافه وزن در بزرگ سالان معیاری تحت عنوان « نمایه توده بدنی » وجود دارد که اعـدادی شامل اضافه وزن، چاقی و لاغـری با استفاده از آن تعیین می شود. اما در رابطه با کودکان، این موضوع کمی متفاوت اسـت؛ چرا که قد و وزن کودکان در حا ل تغییر است. تغییر در شیوه زندگی بشر یکی از عوامل اصلی شیوع چاقی درمیان مـردم به خصوص در کودکان اسـت؛ چرا که بُعد خانوار کمتر شده، در نتیجه فرزندان مراقبت های ویــژه ای از سوی والدین می گیرند. همچنین دسترسی آنها به خوراکیهای پرکالری نسبت به قبل بسیار بیشتر شده است. فضای زندگی کودکان در مدرسه و خانه محدودشده، بهعبارتی بی تحرکی در کودکان امروزی زیاد مشاهده میشود. یکی از اشتباهاتی هم که از سوی والدین رخ میدهد، دادن خوراکی به کودک در حین تماشای تلویزیون است. اگـر فـردی در سنین کودکی و نوجوانی مبتلا به چاقی باشد بروز بیماری های غیرواگیر در او تسریع می شود. ممکن است فرد به جای اینکه باید در ۰ 4سالگی دیابت میگرفت، در ۰ 2سالگی به این بیماری مبتلا شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.