نور آبی

Shahrara Institute - - خانه زندگی -

پیش از این دانشمندان تحقیقاتی را در مورد مزایای نور آبی و از جمله نقش آن در کشتن باکتریها، کمک به کنترل برخی بیماری های پوستی و... انجام داده بودند. اکنون پژوهشگران اسپانیایی میگویند نور آبی مزایای دیگری هم دارد و افراد بعد از تجربه شرایط روانی نامناسب و فشار و اضطراب می توانند با قرار گرفتن در معرض تابش نور آبی به شرایط بهتر ی دست یابند. آنان میگویند فشارهای روانی کوتاهمدت که در اثـر روابــط با اشخاص در اجتماع به وجود می آید، بدین شیوه قابل کاهش اســت. به عنوان مثال اگــر فــردی دچار فشار عصبی شود می تواند با پناه بردن به نور آبی تا حدی از بار این فشار و استرس رهـا شــود. سلامت شرکت کنندگان در تحقیق، پس از تنش عصبی و قرارگرفتن در معرض تابش نور آبی به مدت ۱۰دقیقه بهبود یافته و وضعیت مغز و قلب آن ها بهتر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.