اعلامنرخهایجدید اینترنت

Shahrara Institute - - شهر هوشمند -

وزیـرارتـبـاطـات نـرخ هـای جدید سرویس اینترنت پرسرعت برمبنای مصرف منصفانه و توقف فروش اینترنت حجمی را در صفحه اینستاگرام خود اعلامکرد. این تعرفهها از سرعت ۵۱۲ کیلوبیت برثانیه با قیمت ماهانه ۱۲۵۰۰تومان آغازمیشود و تا سرعت ۱۶ مگابیت برثانیه با قیمت ماهانه ۸۰۰۰۰ تومان ادامه دارد. محمدجوادآذری جهرمی تاکیدکرد: این سرویس حجمی نیست و در صورت عدول یک مشترک از مصرف عادلانه، شرکت ها موظف به ارائه سرویس در حداقل سرعت پایه تا پایان دوره ماهانه خواهند بود. وی تاریخ اجرای این مصوبه را قبل از دهم آذرماه اعلامکرد و گفت: این تعرفه صرفا برای دسترسی به اینترنت ثابت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.