تولید برق از هوا

Shahrara Institute - - شهر هوشمند -

استفاده گسترده از سوخت های فسیلی به آلوده شدن محیط زیست و خسارات جبران ناپذیر در این حوزه منجرمیشود، در همین زمینهمحققان در تلاشند تا با کمک فناوری های نوین، استفاده از سوختهای پاک را افزایش دهند. ناسا مشغول ساخت جت مسافری است کـــهاز جــمــعآوری جـریـان هـوایـی کهبا بدنههواپیما میخورد، برق تولید میکند. در این طرح قـدرت پیشرانه هواپیمای مـذکـور افـزایـش یافته و از ســوی دیگر کارآمدی آن نیز ۱۰ درصد ارتقا می یابد. همچنین در این طرح هواپیما میتواند با مقدار سوخت فعلی مسافت بیشتری را طیکند. این طرح شبیه هواپیماهای معمولی است اما برخلاف نمونههای موجود برای بهکار انداختن موتور توربو الکتریک آن به ۳ مگاوات برق نیازاست. موتورهای این هواپیما روی بال ها قرار دارنـد و ۸۰ درصـد نیروی لازم بـرای بلند شدن هواپیما و ۵۵ درصد نیروی مورد نیاز سفر را فراهم میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.