ساماندهینظاماحراز هویتدرفضایمجازی

Shahrara Institute - - شهر هوشمند -

دبیر شـورای عالی فضای مجازی کشور بر اهمیت سامان دهی نظام هویت در فضای مجازی تاکیدکرد. به گـزارش روابـط عمومی مرکز ملی فضای مــجــازی، سید ابوالحسن فـیـروزآبـادی دبیرشورای عالی فضای مجازی با بیان این مطلبافزود:یکیازمهمترینزیرساختهای فضای مجازی کشور بحث هویت اسـت و باید تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی برای فعالیت در فضای مجازی احراز هویت شوند. وی با اشـاره به اینکه شـورای عالی فضای مجازی کشور به دنبال سامان دهی نظام احراز هویت در فضای مجازی است، افزود: تا زمانی که احراز هویت اشخاص در فضای مجازی ساماندهی نشود بسیاری از طر حها و برنامه های دولت الکترونیک در این فضا ناقص خواهد ماند و این مهم اتفاق نمیافتد مگر با همکاری تمامی دستگاه هایی که در این زمینه فعالیت میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.