شهرهوشمندبیلگیتس

Shahrara Institute - - شهر هوشمند -

بیل گیتس قصد دارد در یک بیابان به مساحت ۱۰۱ کیلومتر شهر هوشمند بسازد. بـه ایـن منظور ایــن چهره سرشناس و ثروتمند عرصه فناوری یک صحرای بیآب و علف را درآریـزونـا به قیمت ۸۰ میلیون دلار خریداریکرده است تا شهر هوشمند جدیدی درآن بسازد. این شهرکه «بلمونت» نام گرفته با توجه به جدیدترین فناوری ها از جمله خودروهای خــودران و شبکه های انتقال اطلاعات سریع طراحی خواهد شد. بلمونت در زمینی به مساحت ۱۰۱ کیلومتر مربع ساخته میشود. البته هم اکنون جمعیت کمی در این منطقه زندگی می کنند اما طبق برنامهریزی و نقشه شهر باید ۸۰ هزار خانه و ۱۶ کیلومتر مربع فضای صنعتی، اداری و تجاری ساخته شود. همچنین در این شهر ۱۳ کیلومتر مربع فضای باز و ۱.۵ کیلومتر مربع فضا برای احــداث مــدارس عمومی در نظر گرفته شدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.