اینترنت طبقهبندیمیشود

Shahrara Institute - - شهر هوشمند -

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی از اجرای طرح «اینترنت طبقهبندی شده » در کشور خبرداد وگفت: تقسیم بندی اینترنت برمبنای دسترسی ها بـراسـاس نیازها و ماموریتها خواهدبود. به گزارش مهر، امیر خوراکیان در این باره گفت: در این طرح برخی از مراکز خاص همچون مراکز پژوهشی و دانشی، فرهنگی، دانشگاه ها و رسانه ها می توانند به بخش عظیمی از اینترنت دسترسی داشتهباشند. وییـادآور شد: در سال ۹۶ ما برای حمایت و توسعه محتوا در کارگروهی بیش از ۹۰ موضوع را که مانعی بــرای تولید محتوا بودهاست، شناسایی کردیم و از این تعداد ۱۵ موضوع را در اولویت قرار داریم و هماکنون با کمک دستگاه های ذی ربط در حال تنظیم تفاهمنامه و مصوبات هستیم تا به رشد فضای مجازی کمک بیشتریکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.