بهکارگیری سربازان نخبه درشرکتهایدانشبنیان

Shahrara Institute - - شهر هوشمند -

رئیس امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان با اشـاره به اعطای تسهیلات نظام وظیفه تخصصی به فعالان شرکتهای دانشبنیان گفت: از ۷۸۰ مورد تقاضا برای استفاده از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی، با ۵۰۴ تقاضا موافقت شده است. این افراد پس از گذراندن دوران آمــوزش نظامی، باید یک پروژه تحقیقاتی موردنیاز بخشهای دفاعی و دولتی را انجام دهند و پس از انجام موفق آن، کارت پایان خدمت خود را دریافت میکنند. به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سید محمد صاحبکار خراسانی با اشــاره به شرایط متقاضیان اظهارکرد: متقاضی باید دانشآموخته دوره کارشناسی ارشـد یا دکترای تخصصی باشد و از زمان دانش آموختگی متقاضی بیش از سه سال نگذشتهباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.