کشفجسدسوختهدربزرگراه

Shahrara Institute - - آخر خـط -

تسنیم-

صبح دیروز، در حالی جسد سوخته فردی در قسمت فضای سبز بزرگراه صیاد شیرازی تهران کشف شد که بررسیها نشان داد جسد متعلق به مردی حدودا 35ساله است. وی ظاهرا کارتنخواب بوده و هنگام حادثه روی یک تشک در قسمت فضای سبز دراز کشیده بوده است که انفجار یک کپسول گاز در کنار وی منجر به سوختگی کامل این شخص و لباسهایش میشود. این شخص پس از سوختگی برای فرار تلاش کرده اما موفق نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.