گمشدن چمدانیپرازجواهر

Shahrara Institute - - آخر خـط -

تسنیم-

یک فروشنده جواهرات که با چمدانی پر از جواهر در لندن سوار قطار شده بود، موقع پیاده شدن از قطار، متوجه شد چمدانش نیست. این فروشنده ‪3 5‬ ساله چمدان حاوی جواهرات را در قفسه بالای سر خود در قطار گذاشته بود اما موقعی که قطار به ایستگاه رسید، متوجه شد چمدان سر جایش نیست. ارزش جواهرات مفقودشده یک میلیون پوند تخمین زده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.