گزینههایاصلاحطلبانبرایاستانداریخراسانرضوی

شورایهماهنگیجبههاصلاحاتاستانمعرفیکرد

Shahrara Institute - - الصفحة الأولى -

سلطانی-

شــورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان خراسان رضوی در آخرین جلسه این شورا گزینههای تصدی پست استانداری خراسان رضوی را به پنج نفر افزایش داد. علی محقر، حسین مهری و محمد رحیم نوروزیان سه گزینه جدید اصلاح طلبان خراسان هستند که بـرای تصدی پست استانداری پیشنهاد شدهاند. این شـورا در جلسات قبلی خود آقایان محسن مهرعلیزاده، هـادی پژوهش و حسین امینی را انتخاب کرده بود اما پس از معرفی آقای محسن مهرعلیزاده به عنوان استاندار اصفهان، این شورا تصمیم به رأی گیری مجدد گرفت و دوشنبه این هفته، سه گزینه جدید را انتخاب و به هیئت دولت معرفی کرد.

امینی و پژوهش، همچنان در لیست اصلاحطلبان

در همین راسـتـا، دبیر کمیته سیاسی شـورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان در گفت وگو با خبرنگار شهرآرا به بررسی سوابق گزینه های مطرح شده می پردازد و می گوید: آقای نوروزیان اکنون فرماندار مشهد هستند و از ایشان شناخت کاملی داریــم. نوروزیان قبلا معاون استانداري خراسان شمالی بوده و در مدت فعالیت خود رفتاری کاملا قانونی و اصلاحطلبانه داشته است و در جلسه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، با رأی بالا به عنوان اولین گزینه انتخاب شد. دکتر تقی ابراهیمی سالاری در ادامه می افزاید: دکتر علی محقر نیز نماینده مردم بجنورد در مجلس ششم بوده اند و در کارنامه خود مسئولیت هایی نظیر معاونت وزارت کشور در دولت اصلاحات و عضویت در شورای مرکزی جهاد دانشگاهی و جهاد سازندگی را دارند. ایشان از خانواده ای انقلابی و مذهبی است، برادر دو شهید میباشد و نگاههای خوب اصلاحطلبانه دارد. وی درباره سوابق دکتر حسین مهری، دیگر گزینه پیشنهادی برای استانداری، می گوید: او نیز از اعضای جهاد دانشگاهی و سابقا جهاد سازندگی بوده است. در کارنامه خود مسئولیت هایی نظیر معاونت وزارت ارتباطات و فناوری و ریاست شرکت ملی پست ایران را دارد. دکتر مهری حدود 20 سال است که در تهران مشغول کار است و مسئولیتهای سنگین کشوری بر دوش داشته است. ابراهیمی ضمن بیان اینکه مصوبه شــورای هماهنگی جبهه اصلاحات انتخاب 3- 5 گزینه پیشنهادی برای تصدی استانداری به دولت بوده اسـت می گوید: وقتی آقــای مهر علیزاده برای استانداری اصفهان تعیین شدند و تعیین استاندار خراسان رضوی به طول انجامید و از طرفی تکلیف آقای رشیدیان، استاندار فعلی، هم مشخص نشد، تصمیم گرفتیم لیست را تکمیل کنیم و به دو گزینه موجود، که آقایان هادی پژوهش و حسین امینی بودند، سه گزینه دیگر اضافه کنیم.

در انتصابات شهرداری دخل و تصرف نمیکنیم

همچنین الهه قلی زاده، رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصـلاحـات خـراسـان رضـوی، دربـــاره گزینه های پیشنهادی انتخاب شده می گوید: برای اصلاح طلبان سوابق مدیریتی و تخصصی و نزدیکی به جریان اصلاحطلبی مدنظر اسـت. همچنین در انتخاب گزینه ها سازگاری با هژ مونی های قـدرت موجود در استان مدنظر بوده است. وی در پاسخ به این سؤال که این پیشنهادها چقدر در هیئت دولت مدنظر قرار میگیرد و عملیاتی میشود می افزاید: ما در قبال مـردم و همین طور نقش خودمان در تاریخ سیاسی ایران احساس وظیفه می کنیم. پس با امیدواری گزینه های پیشنهادی مدنظرمان را به هیئت دولت معرفی می کنیم اما اینکه تا چه حدودی آنها این امر را اجرایی میکنند و مدنظر قرار می دهند خودشان باید پاسخ گوی ملت باشند. قائممقام حزب اسلامی کار خراسان رضوی درباره نحوه انتصابات شهردار مشهد نیز اظهار می کند: نوع تعامل ما با شهرداری قطعا یک تعامل حمایتی و دوستانه خواهد بود و هست. البته شورای هماهنگی در انتخاب گزینه های مطرح در شهرداری دخل و تصرفی ندارد اما ممکن است که ما پیشنهادهایی را به شهردار بدهیم. ضمن اینکه یک بانک اطلاعاتی از نیروهای متخصص و جوان اصلاح طلب تهیه کرده و در اختیار شهرداری گذاشتهایم.

فرهنگ پاسخگویی باید تقویت شود

قلیزاده از تدوین برنامههای پیشنهادی برای ارائه به معاونت های مختلف شهرداری خبر می دهد و به خبرنگار شهرآرا می گوید: در شورای هماهنگی به این نتیجه رسیدیم که برای معاونتهای مختلف شهرداری برنامههایی را تدوین و ارائه کنیم. حمایت ما از شهرداری مشروط و متوقف بر هیچ امری نیست. حمایت مردمی و تخصصی از اعضای لیستمان را که به شــورای شهر رفتهاند وظیفه خودمان می دانیم و جلساتی مستمر با اعضای شـورای شهر داریم. وی دربـــاره انتصابات انجام شده در مجموعه شـهـرداری، ضمن ابــراز امـیـدواری از وارد شدن نیروهای جوان اصلاحطلب به این نهاد، میگوید: از انتصابات شهردار تا به حال راضـی بوده ایم. انتخابهای ایشان براساس تخصصمحوری بوده است و نظر احزاب اصلاحطلب را در این انتصابات لحاظ کرده بودند. رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات خراسان در پایان بیان میکند: تمام مسئولان باید در شرایط پاسخ گویی قرار بگیرند و این فرهنگ در مسئولان احیا بشود. ما نیز می خواهیم از مدیران دعوت کنیم در شورای هماهنگی حضور پیدا کنند و در قبال سؤالات پاسخگو باشند. شورای هماهنگی از احزابی تشکیل شده است که با بدنه مردم به صورت مستقیم در ارتباط اند. در همین راستا به صورت دورهای از تمام مسئولان اعم از فرماندار و استاندار و سایر نهادهای کوچک تر در جلسات شـورای هماهنگی بـرای پاسخ گویی دعـوت می کنیم و امیدواریم با این فعالیت بتوانیم فرهنگ پاسخگویی را تقویت کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.