هلالاحمرمرجعکمکبرایزلزلهزدگان

شهرآرا از شناسایی حدود 50 شمارهحساب بدون مجوز و رکوردزنی اهدای خون مشهدیها گزارش میدهد

Shahrara Institute - - خبـــــر -

الهام مهدیزاده- از بی ستون تا آوار خاک، از مو ج پسلرزههای زلزله تا موج همدلی مردم با باختر و از غم غرب تا اشکهای کرماشان. دو روز و چند ساعت از زمین لرزه کرمانشاه گذشته است. آمار فوتی ها تا زمان تنظیم خبر هنوز قطعی نیست و مسئولان این امید را دادهاند که تا صبح چهارشنبه آواربرداری ابتدایی و سبک به پایان برسد. همه پای کار آمدند و در کنار مسئولان، موج همدلی مردمی نیز برای کمک به زلزلهزدگان شکل گرفته و هر ایرانی بهنوعی در تلاش است تا گوشهای از نیازهای زلزلهزدگان را با اراسال هدایای مردمی تأمین کند.

ماهیگیری از آب گلآلود زلزله

در کـــنـــار ایــــن مــــوج هــمــدلــی، مـــوجـــی از شماره حساب های متعدد لابه لای خبرهای موثق و غیرموثق تعدادی از کانالهای تلگرامی بهمنظور جمعآوری کمکهای مردمی منتشر شد که هر کدام بهنوعی مدعی ارسال کمکهای مردمی به مناطق زلزلهزده هستند که با گلایههای مسئولان جمعیت هلالاحمر در جزیرهایشدن مدیریت کمکهای مردمی همراه شد. در چنینحالی و با بحرانزدگی مدیریت یکپارچه بـحـران، آن هـم در ساعات ابتدایی هر حادثه طبیعی که تقریبا به صورت یک رسم تبدیل شده و باید چندین ساعت صبر کرد تا اقدامات دستگاه ها یک کاسه شود، بحران زدگی مدیریت یکپارچه کمک های مردمی مطرح است و دراین میان عـده ای به فکر گرفتن ماهی از آب گلآلود کمک به زلزلهزدگان هستند.

شناسایی50 شمارهحساب اینترنتی بدون مجوز

تعداد درخورتوجه شماره حساب برای جمع آوری کمک های نوع دوستی مردم ایران درحالی است که، در خراسان رضوی و آن گونه که، سیدمجتبی احمدی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان می گوید: تاکنون حــدود 50 حساب اینترنتی بــدون مجوز شناسایی شـده اســت. مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی تعدد اعلام شماره حساب آن هم ازسوی مراجع غیررسمی را جدا از احتمال بروز سوءاستفادههای فردی از حس همدردی مردمی، عاملی برای خروج وحدترویه در کمکرسانی به زلزلهزدگان برمیشمارد. احمدی هرگونه پیامک ازسوی بانکها یا خیریهها درقالب کمک به زلزله زدگان را تخلفی محرز اعلام می کند و می گوید: مطابق مــاده 24 آیین نامه اجرایی مدیریت بحران کشور تنهامرجع رسمی در جــمــع آوری و تـوزیـع کمک های غیردولتی مردمی هلالاحمر است و مردم میتوانند از طریق شماره حساب 99999 جمعیت هلال احمر و حساب ارزی 702070 بانک ملی به زلزله زدگان استان کرمانشاه کمک کنند. به گفته مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسا ن رضوی، جدا از آن، کمیته امام امدادخمینی)ره(، مقاومت بسیج و بهزیستی استان نیز در جمعآوری کـمـک هـای مــردمــی بــا جمعیت هـلال احـمـر خراسانرضوی همراهی دارند.

کنسرو نیاز داریم

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی کمک هایی را که مـردم می توانند داشته باشند بیشتر در حـوزه کمک های نقدی، اهــدای پتو و کنسرو ذکر و تأکید می کند: بهمنظور حفظ حرمت آسیبدیدگان اگر مردم قصد اهدای پوشاک گرم و پتو دارند، از ارائه پتوهای مستعمل خودداری کنند. عـلاوه بـر آن با توجه به نیازسنجی صورت گرفته اهدای آب از استان ما بهدلیل بُعد مسافت و دوری استان خراسان رضوی تا کرمانشاه مقرونبهصرفه نیست و در صــورت نیاز با ارائــه وجـه نقدی، آب موردنیاز از استان های همجوار کرمانشاه خریدار میشود. اعلام آمادگی پزشکان و پرستاران بیمارستانهای مشهد به منظور اعزام به مناطق زلزله زده، ارسال 3هــزار چــراغ والــر ازســوی جمعیت هلال احمر استان خراسان رضـوی، اعلام آمادگی نهادهای استان نظیر شهرداری مشهد به منظور کمک به زلزله زدگان، بخشی از اقدامات خراسانی ها در کمک به مردم آسیب دیده زلزله کرمانشاه بود که مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی تیتروار به آن اشاره دارد. استقرار پایگاه های کمک بـه زلـزلـه زدگـان در میعادگاه های نمازجمعه استان نیز یکی دیگر از مـــواردی بــود کـه احـمـدی بـه فهرست تدابیر صورت گرفته به منظور اهـدای کمک های نقدی خراسانیها به زلزلهزدگان اضافه می کند. به گفته او با توجه به روزهای پایانی ماه صفر و نیز همراهی خـیـران خـراسـانـی پیش بینی مـی شـود بیشتر کمکهای اهدایی مربوط به استان خراسان رضوی باشد که ظرف روزهای آتی اعلام میشود.

گروههای خونی A-‬ و ‪O- به پایگاهها مراجع کنند

اما دکتر سیدحمیدرضا اسلامی، مدیرکل انتقال خـون خـراسـان رضــوی در گفت وگو با خبرنگار شهرآرا به رکـوردزنـی اهداکنندگان خون اشاره دارد و میگوید: در 24 ساعت گذشته 520 نفر از مشهدی ها با مراجعه به پایگاه های انتقال خون، اقدام به اهدای خون کردند. به گفته مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی در شرایط معمول میزان اهدای خونی در مشهد در حدود 200 کیسه است که برایناساس این میزان اهدای خون در یک روز رکوردزنی کرد. مـدت کم ماندگاری خون های اهدایی یکی از مواردی بود که دکتر اسلامی به آن اشاره میکند و از مردم میخواهد در روزهای آینده و بهصورت متناوب نسبت به اهدای خون اقدام کنند. البته مدیرکل انتقال خـون خراسان رضـوی در ادامــه به ایـن موضوع نیز تأکید دارد که اکنون و با خـون هـای اهـدایـی، ظرفیت ذخایر خونی تکمیل شـده اسـت و تنها افــرادی که گروه های خونی A– و O– دارند، با توجه به نیازهایی که هنوز وجود دارد، می توانند به پایگاه های اهدای خون مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.