ĬĤĬʟار ôħȸز ôȰɃħİندراôįʟم

ŀ وا Ȫȵ ا þȸôȱĄ ار از د ŃȱĄ ر þȸôĨĀɫ ه ĢĜ ار ‪Āʫ ɑȹ‬ ای ĀĠ ه ņʬôɒĠ از ĀɅôĨ ای ĬĤĬʫ ار ôħȸ ز

Shahrara Institute - - الصفحة الأولى -

ﮔﻮﻳﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻛﻞ ﺍﺭﺗﺶ ﺑﺮﺍﻯ ﮔﺮﻩﮔﺸــﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺮﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺑﺨﺸﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﻳﻚ ﺑﻮﻟﻮﺍﺭ، ﺩﺳــﺘﻮﺭﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﺧﺮﺍﺳــﺎﻥ ﺭﺿﻮﻯ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺎﺟﺮﺍﻯ ﺑﻮﻟﻮﺍﺭ ﻧﻤﺎﺯ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩﺍﻯ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ.ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﻛﻪ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆﺍﻝ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺷﻬﺮﺁﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﺑﻮﻟﻮﺍﺭ ﻧﻤﺎﺯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﺗﻜﻤﻴﻞ، ﺍﺭﺗﺶ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺁﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺍﺭﺗﺶ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﻧﻜﺘﻪﺍﻯ ﺩﺍﺭﺩ ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.