طالیسرخنرخندارد

روایتی از قیمت زعفران در بازار جهانی و نرخ نهایی این محصول صادراتی در ایران

Shahrara Institute - - أخبار -

هنوز مهر به پایان نرســیده و برداشت زعفران به طور جدی آغاز نشــده اســت اما سؤاالت بســیاری درباره میزان تولید و نرخ بــازار جهانی زعفران برای کشاورزان پیش آمده است. تب و تاب اقتصاد کشور در تابستان، دامان بازار زعفران را هم گرفت و قیمت این محصول را بهازای هــر کیلوگرم به 61میلیون تومان رساند. با وجــود این میتــوان پیشبینی کرد که قیمت زعفران با آغاز فصل برداشت و افزایش این محصــول در بازار داخلی کاهش پیدا کند اما از سوی دیگر با توجه به کاهش چشمگیر ارزش ریال در برابر دالر، میــل و رغبــت صادرکنندگان و همینطور مسئوالن برای صادرات این محصول بیشتر شده است و بعید نیست امســال رکورد هفتاددرصدی افزایش صادرات زعفران شکســته شود و سهم بازار داخلی از تولید زعفران که تا پیش از این 03درصد بود، کاهش یابد.

کاهش تولید نخواهیم داشت

اگرچه بازار صادراتی همیشــه با بیم و امید همراه بوده است اما پیش از هرچیز اطمینان از تولید مناسب زعفران میتواند در موفقیت برای صادرات تعیینکننده باشــد. این مســئله را از رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی پیگیری کردیم. مجتبــی مزروعــی در این باره میگوید: سال گذشــته زمستان گرمی داشتیم و این مسئله روی میزان تولید زعفران بیتأثیر نخواهد بود اما بهطورکل امیدواریم در صورتی که وضعیت آب و هوا در زمان برداشــت محصول مناسب باشد و به مزارع زعفران شوک آبوهوایی وارد نشود، میزان برداشت همچون سال گذشته نرمال باشد. بنابراین افزایش یا کاهش چشــمگیر در برداشت زعفران پیشبینی نمیکنیم. نایب رئیس شــورای ملی زعفران نیز به بیانی دیگر گفتههــای مزروعی را تأیید میکند. غالمرضا میــری درهمین باره به شــهرآرا میگوید: خشکســالی و سرمازدگی ممکن است موجب کاهش تولید زعفران در برخی مزارع شــود اما بهدلیل افزایش دهدرصدی کشت زعفران در کشور پیشبینی ما این است که تولید زعفران کاهش پیدا نکند و همچون سال گذشته حدود 053تن برداشت زعفران خواهیم داشت. روز گــــذشـــــته شــورایعالی ترابری کشــور در دویست و نهمین جلســه خود پیشنهاد سازمان راهداری برای تعیین نرخ کرایه حملونقل جادهای کشور به تن ـ کیلومتر را تصویب کرد. به گزارش ایســنا، این طرح که پس از اعتراضات خرداد امسال از ســوی رانندگان وارد برنامههای ســازمان راهداری شــد و مسئوالن این ســازمان پس از چند ماه

زعفران، مثقالی چند؟

اگرچه قیمــت زعفران در تابســتان تا کیلویی 61میلیون تومان هم پیش رفت اما اکنون هر کیلوگرم زعفران در کانال 21میلیون تومان آرام گرفته اســت. با وجود این اگر بخواهیــم قیمت زعفران را به دالر حساب کنیم باید خود را برای رقمهایی بیشتر از این آماده کنیم. طبــق گفتههــای رئیس کمیســیون کشــاورزی، آب و صنایــع غذایی اتاق بازرگانی تهران، صادرات محصول زعفران در ســال69 بیش از 632تــن به ارزش 523میلیون دالر بوده اســت. یعنی هر کیلوگرم زعفران ســال گذشته حدود 0041دالر بــه مشــتریهای خارجی فروخته شده اســت. دبیر شورای ملی زعفران نیز در گفتوگو با شــهرآرا این موضوع را تأیید میکند و میگوید: سال گذشــته هر کیلوگرم زعفران در حدود 1700 تا 1400 دالر صادر شده است. البته فرشید منوچهری معتقد است که امســال قیمت زعفران هنوز مشخص نیست و میگوید: قیمت زعفران وابسته به عوامــل متعددی از جملــه تصمیم خریــداران جهانی اســت و بــه همین دلیل برآورد قیمت جهانی زعفران هنوز امکانپذیر نیست.

شاید 22میلیون تومان

وی میافزاید: متأسفانه صادرکنندگان زعفران رفتار هماهنگی ندارند. اگر دولت تمام صادرکنندگان را ملزم میکرد که از شــورای ملی زعفران کارت صادرات بررسی، ســرانجام کلیات آن را لحاظ کردند، با تصویب شــورایعالی ترابری کشور نهایی شده و به مرحله اجرا خواهد رســید. ســازمان راهداری در تشریح چگونگــی اجــرای این شــیوه جدید محاســبه اعالم کرده که در چارچوب محاسبه کرایه بر اساس تن ـ کیلومتر هزینهها به 2بخش مجزا تقســیم شده است. هزینههایی مانند بیمه بدنه، بیمه شخص ثالث، عوارض ســاالنه خودرو، دســتمزد راننده و کمکراننده، بیمه دریافت کنند، میتوانســتیم در اقدامی هماهنگ قیمــت جهانی زعفــران را تعیین کنیم چراکه ایــران بزرگترین تولیدکننده زعفران در جهان است. باوجوداین تحلیلهــا، میتوان امیدوار بود که در صــورت کاهشنیافتن قیمت جهانی زعفــران و کاهشنیافتن میزان تولید زعفــران در ایــران، درآمد ارزی حاصل از صادرات زعفران همچون سال گذشــته حدود 033میلیون دالر باشد. چنانکه قیمت هر گرم زعفران در سایت آمازون 9دالر است و برخی سایتهای اروپایی هر کیلوگرم زعفران را به قیمت 6هزار دالر به فروش گذاشــتهاند و این عوامل حکایت از ثبــات قیمت زعفران در بازار جهانــی دارد. بنابراین میتوان پیشبینی کرد که در سال جاری قیمت ریالی هر کیلوگرم زعفران بر اساس نرخ دالر در بازار ثانویــه ارز (41هزار و 500 تومان) چیــزی در حــدود 22میلیون تومان باشد. البته تحقق این قیمت به اما و اگرهای بسیاری وابسته است.

افغانستان سد راه صادرات؟

اگر نگاه بدبینانه داشــته باشیم برخی تغییرات در اقتصاد سیاســی خاورمیانه میتواند موجــب کاهش قیمت زعفران باشد. مسائلی همچون رفتار ناهماهنگ صادرکنندگان زعفــران، قیمتگذاری انــدک روی زعفــران ایران از ســوی مشــتریهای خارجــی و همینطور ممنوعیت واردات زعفران در افغانستان که تا چندی بازرگانــان ایرانی از طریق آنها جــزو هزینههای ثابت بهشــمار میرونــد و مســائلی ماننــد تعمیر و نگهداری خودرو، هزینه الستیک، هزینه ســوخت و عوارض آزادراهی بهعنوان هزینههای متغیر در نظر گرفته شــده اســت. در این شــیوه، جــدای از نرخ هزینههای ثابــت که متناســب با هر خــودرو در نظر گرفته شــده اســت، هزینههای متغیر نیز در رابطه با مسائل جزئی دیگری که در حملونقل وجود دارد، در نظر گرفته میشــود و در این این کشــور تحریمهــا را دور میزدند و زعفران ایران را به کشورهایی همچون چین، هند، عربستان و حتی آمریکا صادر میکردند. ماجرا این اســت که چندی پیش رئیسجمهور افغانســتان پس از بررسی پیشــنهاد وزارت کشــاورزی و دامداری این کشــور به منظور توسعه کشت زعفران و بهبود صادرات، واردات پیاز زعفــران و زعفــران را ممنوع کرد. رسانههای افغانستان از قول نصیراحمد درانی، وزیر کشاورزی افغانستان، نوشتند این تصمیم باعث توجه بیشتر کشاورزان بر توسعه کشت زعفران خواهد شد. این مســئله را با نایب رئیس شــورای ملی زعفران در میــان میگذاریم. غالمرضا میری دراین باره میگوید: پیش از آنکه افغانستان واردات پیاز زعفران را ممنوع کند، ایران صادرات پیاز زعفران را ممنوع اعالم کرده بود اما ورود محصول زعفران ایران به افغانستان انجام میشود و ماهانه حدود 005کیلوگــرم تا یک تن زعفران به افغانستان صادر میشــود. وی ادامه میدهد: با وجود ایــن معتقدم تصمیم رئیس جمهور افغانســتان بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. چراکه آنها قادر نیستند چنیــن کاری را انجام دهنــد. زعفران افغانستانی کیفیت نمونه ایرانی را ندارد.

دولت به فکر باشد

نایب رئیس شــورای ملی زعفران درباره دلیل صادرات زعفران ایران به افغانستان میگوید: تا پیش از اتفاقاتی که در مشهد مقابل کنسولگری عربستان افتاد، ساالنه چارچوب نرخ نهایی براساس جابهجایی هر یک تن در هر یک کیلومتر، اجرایی میشود. ســازمان راهداری پیشبینی کرده که بر این اساس احتماال نرخ کرایه در قیاس با روشهای قبلی محاســبه افزایش نســبی پیــدا خواهــد کرد. خودروهای سنگین به 7کالس تقسیم شــده و به نســبت شــرایط بــاری ، محمولههــا در 7مــدل مختلــف تقسیمبندی خواهند شد که نرخ هر یک از آنها متفاوت میشود. حدود 04تن زعفران به عربستان صادر میشــد اما بعد از آن اتفاق به دلیل قطع روابــط اقتصادی و تحریمهــا، صادرات زعفران به عربستان متوقف شد. همچنین صادرات زعفران به آمریکا انجام نمیشود. عالوهبــرآن 2کشــور چیــن و هند نیز تعرفههای ســیوپنج تا چهلدرصدی برای واردات زعفران ایران وضع کردهاند. این مسائل باعث شده است که بازرگانان ایرانی محصول خود را به کشور افغانستان صادر کرده و با برند زعفران افغانستانی به کشورهایی همچون چین، هند، عربستان و آمریــکا صــادر کنند. میــری معتقد اســت صادرات زعفران ایران به نام برند افغانستان به ضرر تولیدکنندگان ایرانی تمام میشود و در همین رابطه میگوید: ما ساالنه واردات زیادی از 2کشور چین و هند داریم. دولت باید با توجه به واردات فراوان از ایــن کشــورها، در مذاکرات اقتصادی خواهان کاهش تعرفه واردات زعفران ایران در این کشورها شود.رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز معتقد اســت تصمیم رئیس جمهور افغانستان روی قیمت زعفران ایران و صادرات این محصول تأثیری نخواهد داشت. مجتبی مزروعی از تالش ســازمان متبوع خود برای حفــظ منافع کشــاورزان صحبت میکند و میگوید: امیدواریم امسال نیز صادرات زعفران بهخوبی انجام شــود و تولیدکنندگان اصلی زعفــران از درآمد فروش محصولشــان بهخوبی بهرهمند شــوند. وی میگوید: حداقــل قیمت زعفران تا پایان مهر تعیین میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.