بورسیهافروشندهشدند

Shahrara Institute - - أخبار -

فعاالن بازار ســهام روزگذشــته شــاهد کاهش شــدید قیمــت ســهمها و افت 0006واحدی شــاخص بورس هســتند و نگرانیها از وضعیت اقتصــادی آینده و تحریمها در تصمیمات ســهامداران برای فروش تأثیرگذار شده اســت. به گزارش ایسنا، روز گذشته شاخص کل بازده نقدی و قیمتــی بورس اوراق بهادار شــاهد افت 2895واحدی بــود و تا تــراز 571هزار و 23واحدی پایین آمد. این در حالی اســت که در هفتههای گذشــته بســیاری امید داشــتند نماگر اصلی بازار برای اولینبار در تاریخ بورس کانــال 002هزار واحدی را بشکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.