قیمتمسکنتاپایانسالتغییرنمیکند

Shahrara Institute - - أخبار -

مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: قیمت مسکن تا پایان ســال تغییر نمیکند. علی چگنی در گفتوگو با مهر درباره آثــار بازار ارز بر مســکن، اظهار کرد: بازار ارز بر مسکن اثر چندگانه دارد. یعنی کاهش نرخ ارز بر بازار مســکن، هم اثر کاهندگی دارد و هم اثر فزایندگی. وی ادامه داد: تأثیر کاهندگی آن به 2موضوع انتظارات جامعه درباره کاهش قیمتها و جو روانی آن بازمیگردد. به این معنا که وقتی قیمــت ارز کاهش مییابد، انتظارات تورمی در بازار مسکن هم فروکش میکند. وی تأکید کرد: از نظر علمی برای اینکه این اتفاق رخ بدهــد، باید قیمت ارز بهطور معنادار و پایدار کاهش یابد. تاکنون نیز این اتفاقات تا حدی شکل گرفته است که سبب میشود قیمتها در بازار مسکن تا حدی افت کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.