نگاهیبهاستاندارد وجایگاهآندرتوسعهملیومحلی

Shahrara Institute - - أخبار -

بـا جمعیـت روزافـزون و توسـعه همـه فعا لیت هـا ی نیا ز منـد استانداردسـازی، از حساسـیتی ویـژه برخـوردار اسـت. اکنـون پژوهشـگاه اسـتاندارد در تهـران افـزون بـر فعالیتهـای علمـی و پژوهشی در 4 پژوهشـکده خود، دورههـای مختلـف عمومـی و بینالمللـی برگزار میکنـد. در تهران سـازمان برنامه و بودجـه کشـور مجـوز برگـزاری دورههای آمـوزش ویـژه کارکنـان دولـت در امـور اسـتاندارد را صادر میکنـد. چندی پیش مدیرکل استاندارد و کنترل کیفیت استان بوشـهر بـا توجه بـه توسـعه صنایـع در آن اسـتان و ضـرورت آمـوزش عالـی در ایـن حوزه فراخوان راهاندازی رشـته اسـتاندارد در دانشـگاههای اسـتان را مطـرح کرد که بـا اسـتقبال دانشـگاهها روبـهرو شـد و مقدمات راهاندازی این رشـته در آن استان فراهـم شـده اسـت. در اسـتان خراسـان رضوی بـا توجـه به نـکات پیشگفتـه این ضـرورت شـاید بیـش از هـر جـای دیگـر کشـور مبرم نماید. دانشـگاهها و مؤسسات آمـوزش عالـی مختلـف شـهر و اسـتان میتوانند این رشـته را به صورت مسـتقل یا مشـترک راهانـدازی کنند. بـا توجه به 2 اصـل گسـتردگی و تنـوع عرصههـا و حوزههای اسـتاندارد از یک سـو و ضرورت رویکـرد تخصصـی در آمـوزش عالـی این رشـته از دیگر سـو، اسـتاندارد را با نگاهی کالن و آیندهنگـر باید به صـورت مجموعه یا طیفی از رشـتههای تخصصـی گوناگون یـا زیرمجموعـه امـر کلـی اسـتاندارد و کنتـرل کیفیـت منظـور کـرد. در کنـار آموزش تخصصی اسـتاندارد، توجـه به امر پژوهش و نشـر و انتشار نشـریه یا نشریاتی به صـورت ماهانـه یـا فصلنامـه بـه عنوان ارگان مرکـز یـا مراکـز آموزشـی در ایـن خصوص به منظـور ارتباط بـا جامعه هدف اعـم از اسـتادان، دانشـجویان، کارمندان و پژوهشـگران ایـن حـوزه و نیـز صاحبـان صنایع و اصناف گوناگـون و قاطبه مردم در مقـام مصرفکننـدگان و بهرهبـرداران از کاالهـا و خدمات، ضـرور به نظر میرسـد. روز جهانـی اسـتاندارد موقعیـت مغتنمی اسـت که به نقش اسـتاندارد در سـالمت و امنیـت ملـی و تأمیـن حقـوق شـهروندان توجهی جدی صورت گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.