درششماههابتداییامسال،046پروانهاتحادیهپوشاکباطلشد

Shahrara Institute - - أخبار -

بعد از اولیــن باران و ســرمای پاییزی، پوشــاک پاییــزه راهــی قفســههای فروشگاهها شده است و انواع بافت و کاله و شال و کاپشن، ویترینها را پر کردهاند. مادرانی کــه رگال مغازههــا را زیر و رو میکنند و یکییکی پالتوها را با سرشانه کودکانشــان اندازه میگیرند، دختران جوانی که بهدنبــال جدیدترین پانچها و شنلها میگردند تا با نیمچکمههایشان ســت کنند، مردانــی کــه بیتوجه به ویترینهای خوشرنــگ و لعاب، لباس گرمی میخواهند که هر روز که میروند ســرکار بتوانند زیر پیراهن و شلوارشان بپوشند، تصاویر آشــنای بعدازظهرهای نمناک ایــن روزهــا در بازار پوشــاک مشهد است. بازاری که در تبوتاب دالر و قیمتهای لحظهای پوشــک و رب و گوشت و دیگر مایحتاج زندگی، چندان بهرهای از فــروش تابســتانهاش نبرده اســت، آنچنان که بازاریــان میگویند، حاال چشــمش به اعتدال پاییزی است تا بــه مــدد دســتورالعمل ممنوعیت واردات پوشاک که چندی پیش و در پی افزایش لجامگسیخته قیمت دالر و برای جلوگیری از خروج بیرویه ارز از کشــور صادر شد، رونقی ببیند و جانی بگیرد.

ابطال 046پروانه

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک مشــهد دراینباره به شــهرآرا میگوید: وضعیت تولیــد در ماههای اخیر با توجه به افزایــش قیمــت دالر و مــواد اولیه اندکی رونق گرفته بود و تولیدکنندگان برای برگشــت انگیزه پیدا کــرده بودند ولی متأســفانه اکنون دوباره وضعیت به قبل برگشته است. پیگیریهای زیادی برای اینکه به مواد اولیه تولیدکنندگان پوشــاک، ارز دولتی تعلــق بگیرد انجام دادیم که متأســفانه به نتیجه نرســید. واردات پوشــاک خارجی حتــی برندها ممنوع شده است اما هیچ کمکی به تولید نشد و تسهیالتی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته نشد. ســیدمهدی لسانطوســی میافزاید: ممنوعیت واردات پوشاک فرصتی برای توجه دوباره به تولید اســت. پتانســیل و ظرفیــت تولید را داریم و در گذشــته صادرکننده پوشاک بودهایم. اکنون نیز میتوانیم بگوییم به هیچ عنوان نیازی به واردات پوشاک نداریم زیرا ظرفیت تولید را داریم و فقط در راستای ارتقای کیفیت، نیاز به نوسازی تجهیزات و ماشینآالت و بهروز رسانی دانش تولیدکنندگان داریم. در صورت حمایت دولــت از واحدهای تولیدکننــده در زمینههــای انــرژی و تســهیالت بانکی و بیمه و مالیات در عرض2سال میتوانیم دوباره صادرکننده پوشاک باشیم. لسانطوســی معتقد اســت پوشــاکی که اکنــون در بازار وجــود دارد با همان قیمتهــای قبل از نوســانات نــرخ ارز فروخته میشــود. او میگوید: برخالف اجناس دیگر مانند طــال و لوازمخانگی، پوشــاک را نمیتوان احتکار کرد و برای بعد نگهداشــت. در تمام کاالها شــاهد افزایش قیمت و افزایش ســرمایههای واحدهای صنفی بودهایم ولی فروشنده پوشــاک اگر یک روز جنس خود را نگه دارد، از رده خارج میشود و فصل خرید آن میگذرد. بنابراین واحدهای صنفی پوشــاک مجبورند کاالهای خــود را با کمترین قیمت عرضه کنند. او میگویــد: کار اصلــی اتحادیــه فروشــندگان پوشــاک در این روزها به ابطالکردن پروانههای کســب تبدیل شده است! چنانکه در شش ماهه ابتدایی امسال اتحادیه 046پروانه را باطل کرده است.

مواد اولیه گران

رئیس اتحادیه خیاطان و تولیدکنندگان پوشاک مشهد نیز با تأکید بر اینکه بازار پوشــاک این روزها حال و روز خوشــی ندارد، به شــهرآرا میگوید: قیمت مواد اولیه بهشــدت افزایش یافتــه و قیمت تمامشده پوشــاک را افزایش داده است. برای مثــال قیمت یــک دوک معمولی نخ که بین 2500 تــا 0004تومان بوده اکنون به 51هزار تومان رســیده است. قیمت الیه از متری 9هــزار به 53هزار تومان افزایش یافته است. آستری را که با متری 4هزار تومان میخریدیم امروز باید 02هزار تومان بابتش پول بدهیم. با این حال با وجود فراوانی پوشاک قاچاق و ارزان در بازار نمیتوانیم قیمت عرضه را افزایش دهیم.علیاکبری طاهری با اشاره به دستورالعمل ممنوعیت واردات پوشاک میافزاید: متأســفانه بهدلیــل تقاضای خریداران قاچاق گسترده در پوشاک به هر شــکل ممکن وجود دارد. بسیاری از این اجناس در خانهها و مزونهای خانگی پخش میشوند یا از طریق فضای مجازی فروخته میشوند.

کاهش قدرت خرید

مدیر بازرســی و نظارت اصناف خراسان رضوی نیــز در گفتوگو با شــهرآرا بر کســادی بازار پوشــاک تأکید میکند و میگوید: پــس از تغییرات شــدید نرخ ارز، بیشــترین خرید مردم بــا توجه به نگرانیهایی که داشتند، در حوزه کاالهای اساسی بوده است. همزمان با بازگشایی مدارس نیز بخشی از خرید مردم به حوزه ملزومات دانشآموز رفت و حوزه پوشاک تا حدودی با رکود روبهرو بوده است. امیر دلداری میافزایــد: در این حوزه تا زمان حضور زائران در مشهد، یعنی اوایل مهر بازار فروش پوشــاک تاحدودی جریان داشــت و پس از آن بازار بهدلیل گرانی که با گرانفروشــی متفاوت است، کمی سنگین شده است. وی با ارائه جدیدترین آمار بازرسی اتاق اصناف در حوزه پوشاک میگویــد: در بازه زمانی 02شــهریور تا 81مهرمــاه 113بازرســی از واحدهای صنفی پوشــاک انجام دادهایم که از این تعداد، 81بازرســی گشــت مشترک با اتحادیه مرتبط بوده اســت. در این مدت 45فرم تخلف به ارزش 62میلیون تومان و در موضوعات گرانفروشی، درجنکردن قیمــت و صادرنکردن صورتحســاب، برای واحدهای صنفی متخلف صادر و به سازمان تعزیرات حکومتی فرستاده شده است که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5درصد کاهش داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.